Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Публичен регистър на правоспособните физически и юридически лица по ЗГК и ЗКИР

Дата на публикуване: 02.02.2024
Последна актуализация: 02.02.2024

 

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че дейности по Закона за геодезията и картографията (ЗГК) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) имат право да упражняват само лица регистрирани реда на тези закони.

 

ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА

 

Глава четвърта. ПРАВОСПОСОБНОСТ. ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И КАРТОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ.Раздел I.
Правоспособност

 

Чл. 24. (1) Основните дейности по геодезия и картография по чл. 3 и специализираните дейности по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 се изпълняват от лица, получили правоспособност по геодезия, съответно по картография, при условията и по реда на глава втора от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(2) Специализираните дейности по чл. 4, ал. 1 се изпълняват от лица, получили правоспособност при условията и по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

 

 

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

 

Глава втора. ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Чл. 16. (В сила от 25.04.2000 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Дейности по кадастъра могат да изпълняват лица, получили правоспособност по кадастър при условията и по реда на този закон или придобили правоспособност по реда на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални квалификации, както и наличие на правоспособност, придобита по реда на този закон.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г.) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи и на правоспособно лице по ал. 1 изработването на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35а.

 

Публичният регистър на правоспособните физически и юридически лица по ЗГК и ЗКИР е на разположение на интересуващите се граждани на сайта на Агенцията по геодезия, кадастър и картография:

 

https://www.cadastre.bg/registur.htm