Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Община Павликени стартира изпълнението на проект „Енергийна ефективност в сградата на ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква, община Павликени“ по ПРСР 2014 – 2020.

Дата на публикуване: 01.02.2024
Последна актуализация: 05.02.2024
ob-logo Описание: bg_flag logo PRSR2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони


Община Павликени стартира изпълнението на проект „Енергийна ефективност в сградата на ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква, община Павликени“ по ПРСР 2014 – 2020.

 

 

На 26.01.2024 г. Община Павликени сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. за изпълнението на проект с № BG06RDNP001-7.020-0062, „Енергийна ефективност в сградата на ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква, община Павликени“.

Безвъзмездната финансова помощ е 608 286,35 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение и отчитане е 15.09.2025 година.

Проектът предвижда инвестиции за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Атанас Неделчев", гр. Бяла черква, включително фотоволтаична централа с мощност 30 kWp за собствени нужди. С използването на енергията от ВЕИ ще се постигне енергийна независимост на сградата. Ще бъде осигурена рентабилна експлоатация и устойчиво управление.

С изпълнението на проекта, сградата на ДГ "Ат. Неделчев" гр. Бяла черква ще отговаря на най-високите изисквания за енергийна ефективност. Подобрената инфраструктура на обществената сграда, част от образователната общинска инфраструктура, ще предоставя възможност за развитие на икономиката, чрез предоставяне на по-качествени обществени услуги, по-добра среда за работа, а също и условия за постигане приоритетите на ЕС за осигуряване на чиста и зелена енергия.


Проект „Енергийна ефективност в сградата на ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква, община Павликени, АДБФП № BG06RDNP001-7.020-0062-C01/26.01.2024 г., между ДФ „Земеделие“ и Община Павликени, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони