Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Процедура за предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на подготвителни дейности с цел кандидатстване на Сдружение на собствениците (СС) по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция.

Дата на публикуване: 15.03.2023
Последна актуализация: 15.03.2023

Уважаеми съграждани,

В раздел „Актуално“, рубрика „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, е публикувана, приетата с Решение № 717 по Протокол 57/23.02.2023 г. на Общински съвет Павликени, Процедура за предоставяне на временен безлихвен заем за финансиране на подготвителни дейности с цел кандидатстване на Сдружение на собствениците (СС) по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция.

 

инж. Анастасия Вачева /п/

Зам.-кмет на Община Павликени

За Кмет на Община Павликени съгласно

Заповед № РД-02-11-902/09.03.2023 г. на Кмета на Община Павликени