Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Обществена консултация на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, представяни от Община Павликени и Доклад с мотиви за приемането ѝ.

Дата на публикуване: 07.11.2023
Последна актуализация: 08.11.2023

Уважаеми съграждани

На интернет страницата на Община Павликени в раздел „Общински съвет“, рубрика „Проекти на нормативни актове“, за обществена консултация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, представяни от Община Павликени и Доклад с мотиви за приемането ѝ.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30-дневен срок от публикуване на проекта на интернет страницата на Община Павликени да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на общината на адрес – гр. Павликени, бул. „Руски“ № 4, Информационен център или изпратени на електронен адрес: obshtina@pavlikeni.bg.