ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ с цел създаване на КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ

Дата на публикуване: 06.10.2021
Последна актуализация: 06.10.2021

ГРАФИК
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

с цел създаване на КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ за урбанизираните територии в  землищата на С. БАЛВАН, С. ВЕТРИНЦИ, С. НИКЮП, С. ХОТНИЦА, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, И ГР. ПАВЛИКЕНИ, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Със ЗАПОВЕД No РД-16-35 / 12.10.2020г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр.92 / 27.10.2020г., е открито производство по СЪЗДАВАНЕ на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп, с. Хотница, община Велико Търново, гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново. Изпълнител на договора е “СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед No РД-15-4 от 23.02.2010г.


КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ НА ИМОТИ И СГРАДИ:


С. НИКЮП от 04.10.2021г. до 08.10.2021г. включително

С. ХОТНИЦА от 11.10.2021г. до 15.10.2021г. включително

С. БАЛВАН от 25.10.2021г. до 27.10.2021г. включително

С. ВЕТРИНЦИ от 28.10.2021г. до 30.10.2021г. включително

ГР. ПАВЛИКЕНИ промишлена зона от 27.09.2021г. до 01.10.2021г. включително

ГР. ПАВЛИКЕНИизточна част (до реката) от 11.10.2021г. до 15.10.2021г. включително

ГР. ПАВЛИКЕНИ централна част от 18.10.2021г. до 20.10.2021г. включително

ГР. ПАВЛИКЕНИ западна част от 21.10.2021г. до 23.10.2021г. включително

Измерванията ще се извършват при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч. дезинфекция и спазване на лична хигиена на екипите, лични предпазни средства защитна маска или защитен шлем,
социална дистанция от най-малко 1.5м и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

По време на измерванията може да се предоставят и копия на документи за собственост, които не са предоставени в срока на анкетиране!
 

Забележка:
Възможни са незначителни промени в графика за извършване на геодезически измервания, взависимост от метеорологичните условия
през периода и епидемиологичната обстановка в страната.

За контакти:
“СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД, тел. / факс: 02 85 02 003, www.surveygroup.eu e-mail:Pavlikeni@cadastre.bg,VTarnovo@cadastre.bg,office@surveygroup.eu