Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800HE6A0QBUIND909IJ5

Бюджет 2024 г. на Община Павликени е в размер 40 433 493 лв.

Дата на публикуване: 13.02.2024
Последна актуализация: 13.02.2024

Бюджетът за 2024 г. на Община Павликени в размер 40 433 493 лв. беше приет от Общински съвет – Павликени. Капиталовата програма на общината за настоящата година е в размер на 8 224 651 лв.

„От 12 години Община Павликени има финансова стабилност, защото предлагам на общинските съвети бюджети, които са разумно премислени, консервативни – без резки  ходове и без екстравагантни идеи. Сигурен съм, че общинска администрация може да изпълни предложените дейности - приоритизираме, планираме дългосрочно и реалистично и сме го доказали в годините“, обясни кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов при представянето на проекта за бюджет. Той подчерта, че Община Павликени има сигурно и предвидимо планиране на местните финанси, като поддържа под средното за страната ниво на местните данъци и такси.

Община Павликени няма задължения към банки и финансови институции. Няма неразплатени задължения към доставчици и изпълнители.

В приходната част са заложени обща субсидия за делегирани от държавата дейности 22 827 068 лв., обща изравнителна субсидия – 1 870 400 лв. и целева субсидия за капиталови разходи – 1 751 300 лв.

Планират се приходи от местни данъци и такси и неданъчни приходи в размер на 7 017 372 лв. През 2024 г. нивата на всички местни данъци и такси остават непроменени спрямо предходната година.

Разходната част е планирана в съответствие с действащото законодателство. Общинският бюджет е свързан с административните услуги за населението, изграждане и поддържане на техническа инфраструктура, предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта, защита от бедствия и аварии.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2024 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Плана за интегрирано развитие на Община Павликени.

В бюджетите на кметствата са предвидени допълнителни средства за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка на 18,5 нови щатни бройки „Работник озеленяване“ за поддръжка на зелени площи, гробищни паркове, косене, кастрене и др. дейности.

През 2024 г. продължават действието си общинските програми „Ин витро“ – 5 000 лв., „Местни инициативи“ – 40 000 лв.  и „Граждански инициативи“ – 25 000 лв

За финансиране на спортните клубове са предвидени 285 000 лв. Разпределението на средствата ще се извърши съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане от бюджета на Община Павликени на дейността на спортните клубове и ползване на спортните обекти и съоръжения, собственост на общината. За организиране на състезанията от спортния календар през 2024 г. са предвидени допълнителни 26 700 лв.

През годината Община Павликени ще организира над 80 културни събития. Въпреки впечатляващия им брой, целият културен календар е на стойност едва 0,45% от общия бюджет.

Инвестиционната програма на общината за настоящата година е в размер на 8 224 651 лв.

Предвидени са 64 680 лв. за изготвяне на прединвестиционно проучване и работен проект за реконструкция на съоръжения на водоснабдителна система на град Бяла черква и 30 000 лв. за прединвестиционно проучване и ПУП-парцеларен план за допълнително водоснабдяване на с. Дъскот и с. Лесичери.

По предложение на общински съветници от капиталовата програма отпаднаха планираните 480 000 лв. за проектиране на реконструкция и подмяна на водопроводните мрежи в селата Бутово, Горна Липница, Долна Липница, Дъскот, Лесичери и Патреш. За тях Община Павликени ще очаква средства от държавния бюджет на Република България за 2024 г., касаещо капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти.

В инвестиционната програма на общината за 2024 г. са включени преходни обекти, част от които са за рехабилитация на обществени зелени площи в селата Стамболово, Михалци, Димча и Вишовград на обща стойност 305 218 лв. Тези средства са от собствени приходи и в тях не е включено външното финансиране, което очакваме от Държавен фонд „Земеделие“.

Предвидени са 142 800 лв. от собствени приходи за обект „Изграждане на детска и спортни площадки и благоустрояване на двора на ОУ „Филип Тотю“ в с. Върбовка. За този обект Община Павликени ще кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП.

В капиталовата програма са включени и обектите, за които Общината е одобрена за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Повишаване енергийната ефективност и модернизация на образователната среда в ОУ "Св. Кл. Охридски“, „Реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ "Ц. Церковски" и „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла черква“ – общата стойност на подписаните договори е 10 058 322 лв.

По предложение на общински съветници планираните 70 000 лв. за текущ ремонт на общинската пътна мрежа се пренасочват към ремонти в пет села. Така в бюджета за 2024 г. не са предвидени средства за изкърпване на дупки, за полагане на маркировка, за ремонт на мантинели, за възстановяване на повредени пътни знаци на общинските пътища и т.н.