Z6_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQK87
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQKK5

Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

Дата на публикуване: 01.11.2022
Последна актуализация: 28.06.2023

Общинска администрация Павликени уведомява жителите на гр. Павликени, че отчитайки необходимото време за проверка и други подготвителни дейности, ще приема заявления за участие в Процедурата от сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС в допустими за финансиране сгради, до 10.05.2023 г., включително

Насоките за кандидатстване са публикувани на портала на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg.

Приложение 9 Декларация - нечлен на СС
Дата на публикуване: 08.01.2023

Приложение 8 Примерни пълномощни
Дата на публикуване: 08.01.2023

Приложение 8 Протокол от ОС на СС
Дата на публикуване: 08.01.2023

Приложение 5 Справка за ССО
Дата на публикуване: 08.01.2023

Приложение 4 Заявление за участие
Дата на публикуване: 08.01.2023

Приложение 2 ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ
Дата на публикуване: 08.01.2023