Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.09.2022

Кметът на община Павликени е публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки.

 

Информация за обществените поръчки можете да получите от следните длъжностни лица:

Славена Грозева-главен юрисконсулт и началник на отдел „Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки“, тел. 0610 51357; 0889 886177;

Красимир Борисов- ст. експерт „Обществени поръчки“, тел. 0610 51330;

Цветелина Иларионова – мл. експерт „Обществени поръчки-юрист”, тел. 0610 51330

Данни за кореспонденция с община Павликени във връзка с възлаганите обществени поръчки:

Адрес: гр. Павликени, п.к. 5200, бул. „Руски“ № 4;

Електронна поща: obshtina@pavlikeni.bg

Официална страница на община Павликени в интернет: www.pavlikeni.bg

Факс: 0610 52642

Работно време: от 08,30 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,30 часа.

 

От 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители.

 

Адресът на профила на купувача на Община Павликени е https://app.eop.bg/buyer/1254.

Обществени поръчки от 15.04.2016 до 13.06.2020г.

 

Адресът на профила на купувача на МБАЛ Павликени ЕООД е http://old.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=167&lang=bg