РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ


1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила на Община Павликени, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити в Информационен центъра за административно обслужване, при Община Павликени, бул. „Руски” № 4.

Заявлението може да бъде подадено:

-                     на място в Информационен центъра за административно обслужване в Общината - писмено;

-                     по електронен път изпратено на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

-                     по пощата на адрес:Община Павликени,бул. „ Руски”№ 4.

Работното време на Информационен центъра за административно обслужване е от 08.30 до 17.30ч., тел.: 0610/ 5 13 64.

-                     определено длъжностно лице за предоставяне на достъп до обществена информация - Секретар на Община Павликени - тел.: 0610/ 5 13 29.

2. Образец на заявлението за достъп до обществена информация може да получите в Информационен центъра за административно обслужване - Община Павликени, по електронната си поща, като ни изпратите Вашия e-mail адрес или да изтеглите от интернет-страницата на Община Павликени - www.pavlikeni.bg.

3. Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:
 • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • адрес за кореспонденция, телефон, факс или e-mail;
 • описание на исканата информация;
 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:
 • преглед на информацията - оригинал или копие;
 • устна справка;
 • копия на хартиен носител;
 • копия на технически носител.

В 14-дневен срок Секретаря на Общината се произнася по искането с решение за предоставяне или отказ на достъп до информация и екземпляр се изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка или се връчва срещу подпис.

В решението се посочват:

-                     степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

-                     срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация и който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;

-                     мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

-                     формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

-                     разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

5. Услугата се заплаща, след получаване на решението за достъп, както следва:
 • дискета -1 бр. - 0,50 лв.
 • CD - 1 бр. - 0,50 лв.
 • DVD- 1 бр. - 0,60 лв. разпечатване - една страница /А4/ - 0,12 лв. ксерокопие - една страница /А4/ - 0,09 лв.
 • факс - една страница /А4/ - 0.60 лв.
 • видеокасета - 1 бр. - 3,25 лв. аудиокасета - 1 бр. - 1,15 лв.
 • писмена справка - една страница /А4/ - 1.59 лв.

Посочените цени не включват ДДС.

6. Достъпът се предоставя след заплащане и представяне на платежен документ:
 • приходна квитанция от касата в Информационен центъра за административно обслужване на Община Павликени.
 • или банково бордеро, ако заплащането е извършено по банков път.

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ БУЛ. „РУСКИ” №4

BG77UNCR75278443385100

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ 448007 BIC КОД-UNCRBGSF УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК КЛ. ПАВЛИКЕНИ

 

Основание - предоставяне на обществена информация

 • копие от банковото бордеро може да изпратите по пощата, по факса или по електронен път.

За предоставянето на досгьп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

Осъществяването на правото на достъп до информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националнага сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

 

7. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:
 • исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13 ал.2;
 • достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена инфрмация;
 • исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

 

Приложени документи:

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДОСТЪП ПО РЕДА НА ЗДОИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

- Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община ПАВЛИКЕНИ за сферата на дейност на Община ПАВЛИКЕНИ