ЗАПОВЕД № РД - 14 - 157 гр. Велико Търново, 03.08.2017 г. - Откриване процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Павликени за стопанската 2017/2018 г.

Заповед полски пътища 2016/2017

Общинска служба по земеделие - град Павликени обявява, че са изготвени окончателните регистри на имотите и карти на масивите за ползване за землищата на Община Павликени

График на заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.72,АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ

Регистър и карти по чл. 37в за стопанската 2013/2014 година.

  

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПО ЧЛ. 37в, ал.3, т.2 ОТ ЗСПЗЗ ВНАСЯТ  ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ  ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ЗАПОВЕДИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО В СЛЕДНАТА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ДО СТОПАНСКАТА 2014/2015 ГОДИНА ВКЛЮЧИТЕЛНО:

 

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА:

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

IBAN BG35UNCR75273342926133

УниКредит Булбанк

клон ПавликениЗаповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2010/2011год.

 

Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2011/2012год.

 

Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2012/2013год.

 

Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2013/2014год.

 

Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2014/2015год.


Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2015/2016год.


Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2016/2017год.

 

Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2017/2018год.


Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2018/2019год.


Заповеди от ОД "Земеделие" - В. Търново по чл. 37В за стопанската 2019/2020год.


 

!!!  ЗАБЕЛЕЖКА:
На основание чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – Ползвателите внасят по банкова сметка за чужди средства (набирателна сметка) на общината сумите определени в заповедите в срок до 2014/2015 година включително.

За стопанската 2015/2016 година по банкова сметка на ОД "Земеделие" - Велико Търново:

ОББ - Велико Търново

IBAN: BG 02 UBBS 8002 3300 251010; BIC код: UB BS BG SF

За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по ал.3, т.2 съгласно заповедта по ал. 4, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ.