Местни инициативи

Съобщение

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

От 10.03.2014 г. в Община Павликени стартира Програма Местни инициативи”. Програмата финансира малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:

 

1. Място на изпълнение: населено място от община Павликени; обектите трябва да са публична общинска собственост.

2. Кандидат: Кметство или кметско наместничество.

3. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде не повече от два проекта;

4. Финансиране: до 5 000 лв. (Пет хиляди лева). Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови.

5. Собствен и партньорски принос – ще се счита за предимство.

6. Тематична насоченост на проекта: облагородяване на жилищни квартали; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари;  зелени площи, паркове и градини; места за отдих, спорт и развлечения; образование,  култура и туризъм; интеграция на хора в неравностойно положение; защита и възпроизводство на околната среда; водоснабдяване и канализация, други обекти от инженерната инфраструктура.

7. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;

8. Продължителност: до 4 (четири) месеца;

9. Срок за кандидатстване: до края на месец март 2015 г.;

10. Подаване: Център за административно обслужване на граждани в Община Павликени или по пощата на адрес: гр. Павликени 5200, Бул. “Руски” 4, Община Павликени, за Програма „Местни инициативи“;

11. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2015 г. и указания за подготвянето на проект са публикувани на уеб-сайта на Община Павликени: http://www.pavlikeni.bg/, в раздел „Местни и граждански инициативи” подраздел „Местни инициативи”.

 

Приложени документи:

1. Насоки за попълване на формуляр

2. Формуляр

3. Бюджет