ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ

МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

 

1. Комисия по икономическа политика, бюджет и финанси.

1. Милка Дончева Христова - председател

2. Ваня Здравкова Антонова - зам.- председател

3. Петър Иванов Петров - член

4. Илийка Иванова Иванова - член

5. Радослав Якимов Розинов - член

 

2. Комисия по общинска собственост, земеделие и гори.

1. д-р Венцислав Милков Георгиев - председател

2. Анатоли Пенчев Ангелов - зам.- председател

3. Венцислав Стоянов Иванов - член

4. Севдалин Руменов Севданов - член

5. Радослав Якимов Розинов - член

 

3. Комисия по здравеопазване и социални дейности.

1. Илийка Иванова Иванова -  председател

2. Дончо Пенчев Дончев - зам.- председател

3. Милка Дончева Христова - член

4. д-р Венцислав Милков Георгиев - член

5. Тодор Здавков Кутрев - член

 

4. Комисия по образование, култура и  духовни ценности.

1. Венцислав Стоянов Иванов  - председател

2. д-р Венцислав Милков Георгиев - зам.-председател

3. Десислава Ангелова Паунчева  - член

4. Ваня Здравкова Антонова  - член

5. Тодор Здравков Кутрев - член

 

5. Комисия по Териториално-селищно устройство, благоустрояване, комунални дейности и транспорт.

1. Петър Иванов Петров  - председател

2. Минчо Венциславов Михайлов - зам.- председател

3. Антон Живков Иванов - член

4. Севдалин Руменов Севданов - член

5. Цанко Иванчев Цонев - член

 

6. Комисия по административно-правни въпроси, обществен ред и законност.

1. Георги Дамянов Серафимов - председател

2. Цанко Иванчев Цонев - зам.- председател

3. Дончо Пенчев Дончев - член

4. Петър Руменов Кънчев - член

5. Минчо Венциславов Михайлов- член

 

7. Комисия по Регионална политика, евроинтеграция, интеграция на малцинствата и етническите въпроси.

1. Андрей Иванов Илиев - председател

2. Илийка Иванова Иванова - зам.- председател

3. Анатоли Пенчев Ангелов -член

4. Петър Руменов Кънчев -член

5. Александър Михайлов Асенов - член

 

8. Комисия за Младежта, спорта и туризма.

1. Тодор Здравков Кутрев - председател

2. Антон Живков Иванов - зам.- председател

3. Георги Валериев Шопов - член

4. Петър Руменов Кънчев - член

5. Александър Михайлов Асенов - член

 

9. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1. Ваня Здравкова Антонова - председател

2. Георги Дамянов Серафимов -зам.-председател

3. Десислава Ангелова Паунчева - член

4. Цанко Иванчев Цонев - член

5. Александър Михайлов Асенов - член