Материали за предстоящо заседание на Общински съвет - Павликени на 30.07.2020 год.

 

Дневен ред

 

1. Информация за изпълнение на бюджета на Община Павликени към 30.06.2020г.

2. Информация за направените промени по плана на бюджета на Община Павликени    към  30.06.2020г.

3. Приемане на Отчет за изпълнение на реализиращите се проекти по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет към 30.06.2020г.

4. Изменение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Павликени, приета от Общински съвет- Павликени.

5. Разрешение за формиране на паралелки в общински училища, броят на учениците, в които е под нормативно определения минимален брой за учебната 2020/2021 година.

6. Актуализиране списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 година.

7. Приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства от читалищата в Община Павликени през 2019 година.

8. Приемане план за работа на Общински съвет- Павликени за второто шестмесечие на 2020 година.

9. Предложения:

9.1 Върнато за ново обсъждане на Областния управител на област с административен център гр. Велико Търново Решение №156 по Протокол №11 от заседание на Общински съвет- Павликени, проведено на 25.06.2020г.

9.2 Върнато за ново обсъждане на Областния управител на област с административен   център гр. Велико Търново Решение №158 по Протокол №11 от заседание на Общински съвет- Павликени, проведено на 25.06.2020г.

9.3 Актуализация на бюджета на Община Павликени за 2020г. във връзка с осигуряване на дофинансиране на Народно читалище "Напредък 1887" с. Дъскот.

9.4 Актуализация на поименния списък на обектите за капиталовото строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА в Община Павликени за 2020г.

9.5 Издаване на запис на заповед от Община Павликени в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-9 от 14.04.2020г. по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, сключен между Община Павликени и Оперативна програма "Околна среда 2014-2020г".

9.6 Приемане на информация за закупената медицинска апаратура от "МБАЛ- Павликени-ЕООД" гр. Павликени, съобразно взетите решения от Общински съвет- Павликени от 2019 година и 2020 година.

9.7 Продажба на имоти- частна собственост, представляващи земи по § 4 по ПЗР към  ЗСПЗЗ в землището на гр. Бяла черква.

9.8 Продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ IV, кв. 36 по ПУП на с. Стамболово.

9.9 Допълване на списъка на имоти- язовири и съоръжения, публична общинска собственост, за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата, приет с Решение № 598/30.08.2018 г. на Общински съвет- Павликени.

9.10 Продажба на лек автомобил "Шкода суперб", собственост на Община Павликени.

9.11 Упълномощаване на представител на Община Павликени и определяне начин на гласуване на извънредно заседание на Общото събрание на Асициация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", на 11.08.2020 г., а при липса на кворум - на 13.08.2020г.

9.12 Включване на детска градина "Детски свят" с. Долна Липница, община Павликен в списъка на средищните детски градини за учебната 2020/2021 година.

9.13 Приемане на декларация за подкрепа на гражданската инициатива с искане за промяна в проекта на график за движение на влаковете на БДЖ за 2021г.

 


 

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 30.07.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 29.06.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 25.06.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 28.05.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 30.04.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 26.03.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 27.02.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 12.02.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 30.01.2020 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 17.12.2019 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 26.11.2019 год.