Материали за предстоящо заседание на Общински съвет - Павликени на 30.01.2020 год.

 


Дневен ред

Запис

 


1. Отчет на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Павликени през 2019 год.

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г.

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Павликени за 2020 год.

4. Утвърждаване на списък на недвижимите имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане през 2020 год.

5. Приемане на Отчет за изпълнение на реализиращите се проекти по програми, финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет към 31.12.2019 год.

6. Предложения.

6.1 Създаване на Общинско социално предприятие "Зелени системи" - гр. Павликени в изпълнение на Проект "Създаване и развитие на Общинско социално предприятие "Зелени системи в община Павликени", Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.063-0001-C01, финансиран от Европейския социален фонд - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.

6.2 Кандидатстване на Община Павликени за безвъзмездна финансова помощ пред ПУДООС с обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ етап, подетап 2.6” – част от работен проект „Проектиране на водоснабдителна мрежа и съоръжения за град Павликени, включващо ПИП (Прединвестиционни проучвания) с хидравличен модел за цялата водоснабдителна система, Работен проект за водопроводната мрежа в рамките на града-II етап, и последващо осъществяване на авторски надзор”.

6.3 Одобряване на внесеното техническо задание и даване на разрешение да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – „Парцеларен план“ (ПП)“ за елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на новопроектиран подземен водопровод за напояване на земеделски култури от точка на водовземане в повърхностен водоизточник - река Росица до точка на водоползване в ПИ № 48550.91.25 по КККР на с. Михалци, община Павликени, преминаващ през съществуващите общински полски пътища в обхвата на проекта.

6.4 Отдаване под наем на терени-публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти, представляващи кафеавтомати, вендинг автомати за пакетирани стоки и автомати за играчки, работещи с монети и жетони.

6.5 Определяне размера на основното месечно трудово възнаграждение на кметовете на кметства на територията на община Павликени считано от 01.01.2020 г.

6.6 Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на Община Павликени.

6.7 Определяне на представители от Общински съвет - Павликени в състава на Общинската комисия по обществен ред и сигурност.

6.8 Определяне на представител от Общински съвет - Павликени в състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

6.9 Определяне на представители от Общински съвет-Павликени в състава на Общинската комисия по безопасност на движението при Община Павликени.

6.10 Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ III и УПИ IV в кв. 155 по ПУП на гр. Павликени.

6.11 Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите – собственост на Община Павликени.

6.12 Допълнение на Културен календар на община Павликени за 2020 г.

 

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 17.12.2019 год.

Материали от заседание на Общински съвет - Павликени - 26.11.2019 год.