Списък на проектите на Община Павликени

Списък на проектите на Община Павликени по статус

 

 

І. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ


1. „Вътрешна газификация на обекти на издръжка и собственост на Община Павликени” – II-ри етап: Газифициране на общински обект - НУ "П.Р.Славейков" гр. Павликени”.

2. „Ремонтни работи на обект: "Спортна зала "Йордан Петров-Графа”.

3. „Реконструкция на многофункционална Спортна зала "Йордан Петров-Графа" гр. Павликени”.

4. „Екологично бъдеще за децата”.

5. „Заедно на празника”.

6. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 2008 г.

7. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2009 г.

8. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2010 г.

9. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2011 г.

10. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2012 г.

11. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2013 г.

12. Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” - 2008 г.

13. Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” - 2009 г.

14. Национална програма „Старт на кариерата” - 2008 г.

15. Национална програма „Старт на кариерата” - 2009 г.

16. Национална програма „Старт на кариерата” – 2010 – 2011 г.

17. Национална програма „Старт в кариерата” – 2011 – 2012 г.

18. Национална програма „Старт в кариерата” – 2012 – 2013 г.

19. Национална програма „Социални услуги в семейна среда” - 2009 г.

20. Национална програма „Помощ за пенсиониране”.

21. Национална програма „Нова възможност за заетост” – 2011

22. Национална програма „Нова възможност за заетост” - 2012 г.

23. Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с увреждания” – 2007 г.

24. Национална програма „Заетост и професионално обучение на хора с увреждания” – 2011-2013 г..

25. Проект „Учители за извънкласни занимания и ваканция” - 2005-2009 г.

26. Проект „Нов избор развитие и реализация” - 2011  г.

27. Проект „Нов избор развитие и реализация” - 2012  г.

28. Регионална програма за “Съхраняване и поддържане на културните и религиозни ценности в църковните храмове в Община Павликени” – 2010 г.

29. Регионална програма за “Съхраняване и поддържане на културните и религиозни ценности в църковните храмове в Община Павликени” – 2011 г.

30. Регионална програма за „Почистване на речни корита, отводнителни канали и дерета”- 2012 г.

31. Регионална програма за „Опазване и охрана на общински обекти и сгради /училища, ЦДГ, читалища и др./” - 2013 г.

32. „Ново начало- от образование към заетост”.

33. „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради – подобект ЦДГ „Слънце” гр. Павликени”.

34. „Подобряване на енергийната ефективност в Целодневна Детска Градина № 5 „Вяра, Надежда, Любов”  гр. Павликени”

35. Популяризиране и модернизиране на АКЦ „Богдан Султов”, Община Павликени.

36. „Комплекс за социални услуги в общността”.

37. „Рехабилитация на улица „Втора” – с. Върбовка”, Община Павликени.

38. „Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регионите Левски, Борово, Велико Търново и Варна – България”.

39. „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 1.

40. „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от Община Павликени” – фаза 3.

41. „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ № 1 „Осми март” и Детска ясла в гр. Павликени”.

42. „Реконструкция на централен площад „Свобода” в град Павликени”.

43. „Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени, чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда”.

44. „Подкрепа за заетост”.

45. „Чрез обучение – изграждане на професионална и ефикасна администрация в община Павликени”

46. Национална програма „Заетост и обучение на хора с увреждания” 2012г.

47. Национална програма „Старт в кариерата” – 2013 – 2014г.

48. Подкрепа за достоен живот

49. „Повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Общинска администрация Павликени”.

50. „Подобряване професионалната компетентност на администрацията в община Павликени”

51. Регионална програма за заетост „Поддържане на чистотата – основен приоритет за запазване на екологичното равновесие в Община Павликени ” за 2014 г.

52. Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2014 г.

53. «Мемориал-Костница в гробищен парк» гр. Павликени

54. „Партньорство и координация при формулиране и реализация на общинските политики в община Павликени”

55. „Община Павликени – професионална компетентност на администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията“

56. „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на 2 броя Център за настаняване от семеен тип, 1 брой Защитено жилище и 1 брой Център за социална рехабилитация и интеграция на територията на град Павликени”

57. „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на община Павликени чрез подобряване на съществуващата пътна инфраструктура”

58. „Спорт, пълноценен отдих и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ Павликени”

59. „Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в Община Павликени, чрез подобряване на пътната инфраструктура“

60. «Младите хора оживяват древното керамично наследство в Община Павликени“.

61. „Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в Община Павликени“

62. „Изграждане на регионална  система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”.

63. Национална програма „Старт в кариерата“ 2014 – 2015г.

64. Програма „Клио“ 2015г.

65. Регионална програма 2014

66. Регионална програма 2015

67. „И аз имам семейство”.

68. «Довършителни работи на параклис към гробищен парк» с. Лесичери

69. „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с главен довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура” в гр.Павликени”.

70. „Нови възможности за грижа”.

71. „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от Община Павликени”.

72. Поддръжка и опазване на територии към обекти недвижимо културно наследство в община Павликени» Национална програма „Клио“ 2016

73. „Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Павликени- първи етап”

74. „Повишаване енергийната ефективност и намаляване емисиите парникови газове в местната здравна инфраструктура на територията на Община Павликени“

75. «Изграждане на четири детски съоръжения в детска градина «Слънце» в УПИ ІІІ, кв. 75 гр. Павликени - I етап»

76. „Модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж”

77. „Създаване на публично-частно партньорство – Сдружение местна инициативна група за реализиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, Мярка 19„Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020“.

78. „Античен Керамичен Център – Павликени, популяризация и модернизация“.

79.1 „Смяна на горивна база и реконструкция на отоплителни системи в общински сгради”.

79.2 „Change of the fuel base and reconstruction of heating systems in municipal buildings”.

80. „Регионална програма за 2016 г.”

81. „Достоен и независим живот за възрастни хора и  хора с увреждания в община Павликени“.

82. „Осигуряване на топъл обяд в община Павликени”.

83. Национална програма „Старт в кариерата”  2017 г.

84. “Изграждане на пет площадки с детски съоръжения в двора на детска градина „Вяра, надежда, любов” в УПИ ХХVІ- за „детска градина”, кв. 66 в гр. Павликени, Община Павликени”.

85. Създаване на нови възможности за пълноценна реализация и интеграция на служители с увреждания, чрез приспособяване и оборудване на работните им места в Община Павликени”.

86. „Европа на гражданите – празник на гражданите“

87. "Възможности за преодоляване на стереотипите за интеграция на имигрантите" , финансиран по Програма Европа за гражданите, ос 2 - мярка 2.1. „Побратимяване на градове“.

88. „Изграждане на три площадки с детски съоръжения и ремонт на ограда в двора на детска градина «Осми март» гр. Павликени,» Община Павликени”

89. „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, чрез обединяване на съществуващите „Дневен център за деца с увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ в Община Павликени“

90. Регионална програма за 2018 г.

91. „Изграждане на достъпна среда - външен асансьор на сграда- общинска поликлиника- Павликени”

92. „Създаване на условия за модерни образователни услуги за осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски” гр.Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура”.

93. Изграждане на четири броя детски площадки със съоръжения: достъпна среда и благоустройство на дворно пространство на Детска ясла в УПИ І, кв. 60 по ПУП на гр. Павликени”

 

94. „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги в община Павликени“

 

 

 

ІІ. ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

1. „Приеми ме 2015”.

2. „Залесяване на неземеделски земи в община Павликени“.

3. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Павликени“.

4. „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Павликени”.

5. „Реконструкция на улична мрежа в гр. Павликени”.

6. „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на община Павликени“

7.1. „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш – Велико Търново“

7.2. „Efficient management in emergency situations in the cross-border region Calarasi – Veliko Tarnovo”. (eng)

8. „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“.

9. „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени”

10. „Изграждане на спортна площадка за фитнес на открито в гр. Павликени”

11. „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени“

12. „Изграждане на публична безжична мрежа за свободен достъп до интернет в община Павликени“

13. „Осигуряване на обучение и заетост на хора от уязвимите групи в община Павликени“

14. „Социални иновации за активно социално включване в община Павликени“

15. „Създаване и развитие на Общинско социално Предприятие "Зелени системи" в община Павликени“

16. „Реконструкция, саниране и газификация на народно читалище „Братство-1884“ – гр. Павликени”

17. „Подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от ПС на с. Росица до НР на с. Вишовград частично, за І подем ”

 ІІІ. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ОЦЕНЯВАНЕ


1. „Рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Павликени“

2. „Повишаване енергийната ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Батак, общ. Павликени“, Национален доверителен Eко Фонд, Инвестиционна програма за климата.

3. „Повишаване енергийната ефективност на ОУ „Филип Тотю“, село Върбовка, община Павликени“, Национален доверителен Eко Фонд, Инвестиционна програма за климата.

4. "Въвеждане на демонстрационни мерки за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци в община Павликени“

5. „Изграждане на детски площадки със съоръжения, достъпна среда, благоустрояване и ремонт на ограда на Детска градина „Слънце” гр. Павликени”logo-bg04-02-03-036

Logo - akc


Проект №DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012


logo big-eea-grants

banner-bg051po001