Обяви Т Р С

По  З У Т

 

12.04.2021 - Заповед №РД-02-11-951/07.04.2021г. на кмета на община Павликени за Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 47, УПИ XII-968, 968а по ПУП на гр.Павликени, като УПИ XII-968, 968а да се урегулира по новозаснетите, съществуващи имотни граници на поземлени имоти (ПИ) ПИ №968 и ПИ №968а, одобрени със Заповед №РД-02-11-3481/02.12.2020г. на кмета на Община Павликени и се преотреди за тези имоти, като стане УПИ XII-968, 968а.

08.04.2021 - Заповед №РД-02-11-950/07.04.2021г. на кмета на община Павликени за Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” и „План за застрояване” в квартал 48, УПИ XVI-237 и УПИ XVII-238 по ПУП на гр.Павликени, с който УПИ XVI-237 и УПИ XVII-238 да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот – УПИ XXI-237, 238, на който да се установи конкретното предназначение, а именно: „За жилищно строителство”, при условията на устройствена зона – „Жилищна устройствена зона, с преобладаващо застрояване с малка височина и плътност – „Жм““, като се определят параметрите на застрояване, начина на застрояване и ограничителните линии на застрояване в новообразувания имот.

06.04.2021 - Съобщение - със Заповед № РД-02-11-601/01.03.2021 г. на Кмета на Община Павликени се одобрява изработения проект за Изменение на Специализиран Подробен Устройствен План  /ИСПУП/ - План за Застрояване /ПЗ/ по Решение на МС № 975/22.11.2012г. за предоставяне на концесия с НКР № D-00650 за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за Подземните Богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали/базалти/, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Върбовка“ и съпътстващи дейности, разположено в землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, област Велико Търново. Одобряването на ИСПУП-ПЗ е необходимо за стартиране на отчуждителните производства, задължителни по Закона за концесиите /ЗК/ и Закона за природните богатства /ЗПБ/. Проектът е изложен в административната сграда на Община Павликени, град Павликени, бул. „Руски“ № 4. На основание чл.128, ал.3 от Закона за Устройство на територията /ЗУТ/ в 14-дневен срок от настоящето заинтересуваните лица, съгласно чл. 131 от ЗУТ могат да прегледат ИСПУП-ПЗ с документи за вещни права всеки присъствен ден.

17.03.2021 - Заповед № РД-02-11-601/01.03.2021г. - Изработеният Проект за Изменение на Специализиран Подробен Устройствен План/ИСПУП/ - План за Застрояване/ПЗ/ по Решение на МС № 975/22.11.2012г. за предоставяне на концесия с НКР № D-00650 за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали/базалти/, представляващи изключителна държавна собственост, от находище Върбовка и съпътстващи дейности, в землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, област Велико Търново, с Възложител „Петрургия“ ЕООД, ЕИК 175192640, със седалище и адрес на управление – гр. София 1138, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50, представлявано от Румен Гайтански-Юнг.                      Препис от настоящата заповед да се връчи по реда на АПК на пряко заинтересуваните лица, които имат право на обжалване в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщаването и чрез община Павликени пред Административен съд Велико Търново, гр. Велико Търново, на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

19.02.2021 - Заповед №РД-02-11-498/17.02.2021г. на кмета на община Павликени за допускане изготвянето на проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” за УПИ IV-"За озеленяване" в кв.54 по ПУП на с.Дъскот.

12.02.2021 - Съобщение относно Обявление № УТС-02-10-3175/09.10.2020 г

05.01.2021 - Обявление № УТС-02-10-3936 / 22.12.2020 г. - изработен Проект: Подробен Устройствен План/ПУП/ - Парцеларен План /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе за подземен провод-ОКЛ /оптичен кабел/ в землището на гр. Бяла черква, община Павликени, с Възложител: „Хримикотекс ТВ” ЕООД, ЕИК 203714116, седалище и адрес на управление гр. Бяла черква, п.к.5220, ул. „Райко Даскалов” № 27а, представлявано от Коста Димитров Костов-Управител.

05.01.2021 - Решение №244 / 26.11.2020г. - Одобряване на ПУП – План за регулация за кв. 73, кв.177, кв. 178 и улица с о.т. 59101 – о.т. 59108 по ПУП на гр. Павликени, с цел осигуряване на необходимите места за паркиране на автомобили в централната зона на града.

15.12.2020 - Обявление № УТС-02-10-3773 / 09.12.2020 г. - Изработен Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 19, УПИ I - „за СП „Благоустройство и комунално стопанство”” по ПУП на гр.Павликени, като УПИ I - „за СП „Благоустройство и комунално стопанство”” се разделя на четири по-малки УПИ – новообразуван УПИ X с площ 3076кв.м., отреден „за производствени и складови дейности“; новообразуван УПИ XI с площ 6172кв.м., отреден „за претоварна станция за ТБО“; новообразуван УПИ XII с площ 2862кв.м., отреден „за гаражи“ и новообразуван УПИ XIII с площ 2511кв.м., отреден „за производствени и складови дейности“

08.12.2020 - Заповед № РД-02-11-3053/28.10.2020г. - Изработеният Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 21, УПИ VIII-193 и УПИ IV-194 по ПУП на с.Паскалевец, с който се изменя плана за регулация на селото само в частта му за вътрешната (дворищна) регулационна линия между УПИ VIII-193 и УПИ IV-194, която се променя така, че да съответства на кадастралната граница по действащия кадастрален план на с.Паскалевец, одобрен със Заповед №1308/28.12.1918г., на поземлен имот №193 със съседния имот – ПИ №194 (с направено геодезическо заснемане е установено, че заснетата на място имотна граница между двата имота съответства на кадастралната граница между тях по действащия кадастрален и регулационен план на селото). Направената промяна е показана на скица №699/19.10.2020г. на община Павликени, която е неразделна част от настоящата заповед.

06.11.2020 - Заповед № РД-02-11-3174/04.11.2020г. - Изработването на Проект за Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Застрояване/ПЗ/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ ІV-137 „За стопанска дейност“ в кв.17 по ПУП на с. РОСИЦА. Предмет на разработката е преотреждане на имота с установяване на режим за застрояване за зона Жм /жилищна зона с малка височина/. Искането е допустимо по действащите правила и нормативи за устройство на територията.

29.10.2020 - Заповед № РД-02-11-3075/29.10.2020г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 19, УПИ I - „за СП „Благоустройство и комунално стопанство”” по ПУП на гр.Павликени, като УПИ I - „за СП „Благоустройство и комунално стопанство”” се раздели на четири по-малки УПИ – новообразуван УПИ X с площ 2850кв.м., отреден „за производствени и складови дейности“; новообразуван УПИ XI с площ 6172кв.м., отреден „за претоварна станция за ТБО“; новообразуван УПИ XII с площ 2862кв.м., отреден „за гаражи“ и новообразуван УПИ XIII с площ 2511кв.м., отреден „за производствени и складови дейности“. Заедно с това с проекта за ЧИ на ПУП – ПР да се проектира нова обслужваща улица за осигуряване на достъп до новообразуваните имоти.

02.09.2020 - Обявление № УТС-02-10-3175 / 09.10.2020 г. - Изменение на Специализиран Подробен Устройствен План/ИСПУП/ - План за Застрояване/ПЗ/ по Решение на МС № 975/22.11.2012г. за предоставяне на концесия с НКР № D-00650 за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за Подземните Богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали/базалти/, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Върбовка“, разположено в землището на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, област Велико Търново, с Възложител „Петрургия“ ЕООД, ЕИК 175192640, със седалище и адрес на управление – гр. София 1138, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 48-50.

02.09.2020 - Обявление № УТС-02-10-2622 / 24.08.2020 г.

19.08.2020 - Заповед № РД-02-11-1860/03.07.2020г.

10.08.2020 - Заповед № РД-02-11-2213/06.08.2020г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 83, УПИ III-953 и УПИ XII-954 по ПУП на гр.Павликени, като се промени дворищната регулационна линия между двата имота, така че от УПИ III-953 да се предадат реално определени 265 кв.м. към УПИ XII-954 съобразно горе описания Предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот от 18.12.2019г. и така, както е посочено в графичната част на приложения Проект – предложение за ЧИ на ПУП. При внасяне в общинска администрация на изготвения проект за ЧИ на ПУП със заявление от всички заинтересовани лица, обявяването и одобряването на същия да се извърши при условията на чл.128, ал.13 от ЗУТ.

07.08.2020 - Заповед № РД-02-11-2185/04.08.2020г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 54, УПИ V-524 и УПИ VIII-524 по ПУП на с.Михалци, като УПИ V-524 и УПИ VIII-524 се обединят в един нов УПИ V, който да се урегулира по новозаснетите, съществуващи имотни граници на поземлен имот (ПИ) №524, одобрени със Заповед №РД-02-11-1571/03.06.2020г. на кмета на Община Павликени и се преотреди за този имот, като стане УПИ V-524.

20.07.2020 - Заповед № РД-02-11-1954/15.07.2020г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” и „План за застрояване” в квартал 42, УПИ I-276 и УПИ II-275 по ПУП на гр.Павликени, с който УПИ I-276 и УПИ II-275 да се обединят в един нов урегулиран поземлен имот – УПИ I-276, 275, на който да се промени предназначението от „за жилищни нужди” в „за обществено обслужване и производствени дейности” и да се създаде устройствена зона  „Смф – смесена многофункционална устройствена зона”, като се определят параметрите на застрояване, начина на застрояване, ограничителните и задължителни линии на застрояване в новообразувания имот.

13.07.2020 - Заповед № РД-02-11-1910/10.07.2020г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” за УПИ V-136 и УПИ VI-136 в квартал 75, по ПУП на с.Мусина, с който да се извърши обединяване на УПИ V-136 и УПИ VI-136 в един нов общ урегулиран поземлен имот – УПИ VI-136, съгласно приложения към заявлението Проект – предложение за ЧИ на ПУП - ПР.

02.07.2020 - Заповед № РД-02-11-1849/02.07.2020г. - Изработването на Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/-План за Регулация/ПР/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ VІІІ „за зоопарк“ и ПИ № 1307 в кв.132 по ПУП на гр. ПАВЛИКЕНИ, одобрен със Заповед № 554/08.06.1970г. Предмет на разработката е промяна на дворищната регулационна линия между УПИ VІІІ „за зоопарк“ и УПИ VІ „за озеленяване“, кв.132, като към УПИ   VІІІ „за зоопарк“ се присъединява ПИ № 1307/част от УПИ VІ „за озеленяване“/. Запазват се номерата на парцелите и отреждането на имотите. Проектът за ЧИ на ПУП-ПР да се изработи от правоспособни проектанти, съгласно чл.230 от ЗУТ. Проектът да се изработи върху официална геодезическа основа: извадка от действащ план, комбинирана скица, в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

01.07.2020 - Заповед № РД-02-11-1810/01.07.2020г.

22.06.2020 - Обявление № УТС-02-10-1029/22.06.2020 год. относно изработване на Проект за частичен ПУП – План за регулация /ПР/ за кв. 73, кв. 177, кв. 178 и улица с о.т.59101 – о.т.59108,  по ПУП на гр. Павликени, с цел осигуряване на необходимите места за паркиране на автомобили в централната зона на гр. Павликени, на основание чл.134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

28.05.2020 - Обявление № ОССД-05-03-2603/04.05.2020 год., относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за обект „АМ Хемус”, участък от км.166+144 от идейния проект на НКСИП=км.167+572 по технически проект от 2020 год. /след пресичането с път ІІІ-301/ до км. 189+344 от идейния проект на НКСИП=км.190+771.67 по технически проект от 2020 год. /след пресичане с път ІІІ-303/, на територията на град Павликени, с. Бутово и с. Върбовка

04.05.2020 - Заповед № РД-02-11-1299/30.04.2020г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 3, УПИ X-236 по ПУП на с.Паскалевец, като УПИ X-236 да се урегулира по новозаснетите, съществуващи имотни граници на поземлен имот (ПИ) №236, одобрени със Заповед №РД-02-11-178/21.01.2020г. на кмета на Община Павликени и се преотреди за този имот, като стане УПИ X-236.

04.05.2020 - Обявление № ОССД-05-03-2603/04.05.2020г. - относно изработен проект на ПУП – Парцеларен план за обект „АМ Хемус”, участък от км. 189+344 от идейния проект на НКСИП=км. 190+771,67 по технически проект от 2020 год. /след пресичането с път ІІІ-303/ до км. 222+000 от идейния проект на НКСИП=км.223+426.75 по технически проект от 2020 год. /след пресичане с път І-5/, на територията на град Павликени, с. Дъскот, с. Паскалевец и с. Патрещ, община Павликени, обл.  В.Търново

01.04.2020 - Заповед №РД-02-11-960/26.03.2020г. на кмета на община Павликени за допускане изготвянето на Комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за УПИ V-488, VI-489, XI-493, XII-494, XIII-495, XIV-496 в кв.49 по ПУП на с.Дъскот

31.03.2020 - Заповед №РД-02-11-959/26.03.2020г. на кмета на община Павликени за допускане изготвянето на проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” за УПИ V-210 в кв.23 по ПУП на с.Паскалевец

28.02.2020 - Обявление № УТС - 02 - 16 - 1054 / 24.02.2020 год. - Община Павликени съобщава на заинтересуваните лица, съгласно чл.128, ал.3 от ЗУТ, че е изработен Проект за специализиран подробен устройствен план/СПУП/ и транспортно-комуникационен план въз основа на Решение № 227 на Министерски съвет от 12.04.2018г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства-строителни материали-варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в  землищата на гр.Сухиндол, община Сухиндол, с.Димча и с.Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, с Възложител „Базалт България“ ООД, гр.София, р-н Витоша, ул.Ралевица“ № 98.

07.02.2020 - Заповед № РД-02-11-403 / 07.02.2020 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 123, УПИ XIV-„За обществено обслужване” по ПУП на гр.Павликени, с който УПИ XIV да се раздели на два нови УПИ – нов УПИ XIV с предназначение „За обществено обслужване” и площ 3102 кв.м. и новообразуван УПИ XVI с предназначение „За обществено обслужване” и площ 2675 кв.м. и същевременно да се проектира нова обслужваща улица – тупик с ширина 8 м. и дължина 88 м., за осигуряване на достъп до новообразуваните имоти. При внасяне в общинска администрация на заявление за обявяване и одобряване на изготвения проект за ЧИ на ПУП от всички заинтересовани лица, обявяването и одобряването на същия да се извърши при условията на чл.128, ал.13 от ЗУТ.

07.02.2020 - Заповед № РД-02-11-390 / 05.02.2020 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 91, УПИ II по ПУП на гр.Павликени, като УПИ II се раздели и от част от него се обособи един нов УПИ VI с предназначение „за производствени и складови дейности”. При внасяне в общинска администрация на заявление за обявяване и одобряване на изготвения проект за ЧИ на ПУП от всички заинтересовани лица, обявяването и одобряването на същия да се извърши при условията на чл.128, ал.13 от ЗУТ.

23.01.2020 - Заповед № РД-02-11-164 / 17.01.2020 г. - Изработване на Проект за Частично Изменение /ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация/ПР/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ І „за физкултурно игрище“ в кв.65 по ПУП на с. ДИМЧА. Предмет на разработката е обособяване на един нов УПИ ІІ с площ 300 кв. м., предназначен за електронни съобщителни услуги на БТК ЕАД, от контура на УПИ І „за физкултурно игрище“ в кв.65, без да се променят външните му граници по действащия ПУП на с. Димча, одобрен със Заповед № 1096/21.04.1922г. и във връзка със заявени инвестиционни намерения за закупуване на този имот от БТК ЕАД, гр. София.

31.12.2019 - Заповед № АО04-9649/23.12.2019 г. на областен управител на област В.Търново.

02.12.2019 - Заповед № РД-02-11-2994 / 27.11.2019 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” за УПИ I-1095б, 1095а и УПИ XIV-1093, 1094, 1095, 1095а в квартал 124, по ПУП на гр.Павликени, с който да се извърши разделяне на УПИ I-1095б, 1095а и УПИ XIV-1093, 1094, 1095, 1095а с цел ликвидиране на съсобствеността и обособяване на нов УПИ XV-1095а, който да се урегулира по съществуващите имотни граници на ПИ №1095а съгласно приложения към заявлението Проект – предложение за ЧИ на ПУП - ПР.

27.11.2019 - Заповед № РД-02-11-2984 / 25.11.2019 г. - Изработване на Проект за Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация и План за Застрояване/ПРЗ/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ І общ. в кв.27 по ПУП на с.РОСИЦА. Предмет на разработката е изменение на УПИ І общ. в кв.27 от действащия кадастрален и регулационен план на с.Росица, с цел обособяване на един нов УПИ І отреден „за жилищни нужди и обществено обслужване“ и нов УПИ ІІ „за озеленяване“; създаване на градоустройствена основа за застрояване на новоурегулираните поземлени имоти; отразяване зоните на застрояване с ограничителни линии и задължителни линии на застрояване; определяне режимите на застрояване в съответствие с устройствената зона. Проекта да бъде съобразен с действащия ПУП на с.Росица, одобрен със Заповед № 5461/14.12.1934г.

04.11.2019 - Заповед № РД-02-11-2609 / 15.10.2019 г.

16.10.2019 - Заповед №РД-02-11-2575 / 10.10.2019г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” и „План за застрояване” с обхват УПИ VI за ПУП-ПР и УПИ VI и УПИ V-общ. за ПУП-ПЗ в квартал 94 по ПУП на с.Мусина, като се урегулира УПИ VI и заедно с това се промени уличната регулация на УПИ VI от източната му страна, като 399 кв.м. общински терен, представляващ улична територия с о.т.243 – 245 се присъединят към имота съобразно горе описания предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот, съгласно чл.15. ал.3 от ЗУТ и същевременно с ПУП-ПЗ се определят ограничителните линии на застрояване за УПИ VI и УПИ V-общ. и устройствените показатели на УПИ VI.

21.08.2019 - Заповед №РД-02-11-1954/15.08.2019г. на кмета на община Павликени за допускане изготвянето на проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” за кв.92 по ПУП на с.Михалци.

07.08.2019 - Обявление № УТС - 02 - 10 - 2123 / 05.07.2019год.

17.07.2019 - Заповед № РД-02-11-1639 / 15.07.2019г. - Изработване на Проект за Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за регулация/ПР/ за УПИ ІV-329 и УПИ ІХ-331а в кв.50 по ПУП на гр.БЯЛА ЧЕРКВА. С проекта се цели разделяне на УПИ ІV-329 и присъединяване на 383 кв. м от УПИ ІV-329 към УПИ ІХ-331а, кв.50 по ПУП на гр.Бяла черква. Съгласно документите за собственост УПИ ІV-329 и УПИ ІХ-331а са собственост на едни и същи лица и са с уредени регулационни отношения. Променя се само регулационната линия между тези имоти. Не се променя застрояването и функциите на изградените обекти в имотите, обект на ЧИ на ПУП-ПР

13.05.2019 - Заповед - Разрешавам на Агенция "Пътна инфраструктура" с административен адрес: гр. София 1606, бул. "Македония" №3, да изработи проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: АМ "Хемус", участък от км 166+144

20.03.2019 - 697 – Община Павликени, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, с Решение № 697 от Протокол № 55/28.02.2019г. на Общински Съвет Павликени, одобрява Проект за Подробен Устройствен План/ПУП/-Парцеларен План/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Дублиращ напорен водопровод от помпена станция „Павликени – 3“ до напорен водоем“, община Павликени, област Велико Търново, с Възложител: община Павликени, ЕИК 000133901, представлявана от инж.Емануил Манолов – Кмет на община Павликени, с административен адрес бул.”Руски” № 4, гр.Павликени. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник, чрез община Павликени пред Административен съд Велико Търново, гр.Велико Търново, на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

20.03.2019 - 696 – Община Павликени, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, с Решение № 696 от Протокол № 55/28.02.2019г. на Общински Съвет Павликени, одобрява Проект за Подробен Устройствен План/ПУП/-Парцеларен План/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Допълнително водоснабдяване на с.Върбовка”, община Павликени, област Велико Търново, с Възложител: община Павликени, ЕИК 000133901, представлявана от инж.Емануил Манолов – Кмет на община Павликени, с административен адрес бул.“Руски“ № 4, гр.Павликени. Обектът е с първостепенно общинско значение, съгласно Решение № 651 от протокол № 51 от 29.11.2018 г. на Общински съвет-Павликени. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник, чрез община Павликени пред Административен съд Велико Търново, гр.Велико Търново, на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

07.03.2019 - Заповед № РД-02-11-557 / 27.02.2019г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 41, УПИ X-103 по ПУП на с.Паскалевец, като УПИ X-103 да се урегулира по новозаснетите, съществуващи кадастрални граници на новообособения, съгласно Заповед №РД-02-11-2757/06.12.2018г. на кмета на община Павликени, поземлен имот №296 (новообособен от ПИ №103 по действащия кадастрален план на с.Паскалевец от 1918г.) и се преотреди за този имот, като стане УПИ X-296.

13.02.2019 - Решение №678 / 24.01.2019 г. - Одобряване на внесеното техническо задание и даване на разрешение да се възложи изработване на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – „План за регулация (ПР)”, с което да се раздели квартал 111 – „За рибарник” по ПУП на с. Мусина на два нови квартала съгласно приложения проект – предложение, с цел изключване на минаващата през него р.Мусинска, като се запази предназначението на новообразуваните квартали, което ще бъде „За рибно стопанство”.

13.02.2019 - Заповед № РД-02-11-472 / 11.02.2019 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 29, УПИ IV-16 по ПУП на с.Паскалевец, като УПИ IV-16 да се урегулира по новозаснетите, съществуващи кадастрални граници на новообособения, съгласно Заповед №РД-02-11-2368/23.10.2018г. на кмета на община Павликени, поземлен имот №295 (новообособен от ПИ №16 по действащия кадастрален план на с.Паскалевец от 1918г.) и се преотреди за този имот, като стане УПИ IV-295.

04.02.2019 - Заповед № РД-02-11-282 / 29.01.2019 г. - на Проект за Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация/ПР/ и План за Улична Регулация/ПУР/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ І-1422 в кв.161 по ПУП на гр.ПАВЛИКЕНИ. Предмет на разработката е урегулирането УПИ І-1422, предназначен „за фабрика за нишесте“ по съществуващите имотни граници на поземлен имот № 1422, като се промени частично уличната регулация и разделяне на УПИ І-1422 „за фабрика за нишесте“ с цел обособяване на два нови УПИ предназначени „за производствени и складови дейности“.

14.01.2019 - Заповед № РД-02-11-11 / 04.01.2019 г. - Изработване на Проект за Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация/ПР/ и План за застрояване/ПЗ/ - ПУП-ПРЗ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ ХХІV-1265 и УПИ ХХV-1265 в кв.128 по ПУП на гр.ПАВЛИКЕНИ

14.01.2019 - Обявление № УТС - 02 - 11 - 45 / 09.01.2019год.

07.01.2019 - Обявление № УТС - 02 - 10 - 4510 / 21.12.2018год.

20.12.2018 - Заповед № РД-02-11-2924 / 18.12.2018 г. - Изработване на Проект за Частично Изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация/ПР/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ І „за кооперативен дом и хоремаг“ в кв.27 по ПУП на с.ДИМЧА

17.12.2018 - Обявление УТС-02-10-4423 / 17.12.2018г.

06.12.2018 - Заповед № РД-02-11-2709 / 04.12.2018 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 91, УПИ II по ПУП на гр.Павликени

05.12.2018 - Заповед № РД-02-11-2710 / 04.12.2018 г. - Изработването на Проект за Частично Изменение на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация/ПР/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ ІІ-41 в кв.40 по ПУП на село ВИШОВГРАД

15.11.2018 - Заповед № РД-02-11-2295 / 11.10.2018 г. - Изработване на Проект за Частично Изменение /ЧИ/ на Подробен Устройствен План /ПУП/ - изготвяне на План за Регулация и Застрояване /ПРЗ/ в квартал 143 по ПУП на гр. Павликени

09.11.2018 - Заповед № РД-02-11-2404 / 29.10.2018 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 44, УПИ XIV-272 и УПИ XV-272 по ПУП на с.Паскалевец, като УПИ XIV-272 и УПИ XV-272 да се урегулират по новозаснетите, съществуващи кадастрални граници на новообособените, съгласно Заповед №РД-02-11-1556/10.07.2018г. на кмета на община Павликени, поземлени имоти №293 и №294 (новообособени от ПИ №272 по действащия кадастрален план на с.Паскалевец от 1918г.) и се преотредят за тези имоти, като станат съответно УПИ XIV-293 и УПИ XV-294.

06.11.2018 - Заповед № РД-02-11-2473 / 05.11.2018 г. - Изработването на Проект за Частично Изменение на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация/ПР/ за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ ХІ-80 в кв.65 по ПУП на село ВИШОВГРАД

05.11.2018 - Община град Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че  е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен проект за обект „РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ /МАГИСТРАЛЕН/ ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКА ГРАНИЦА

29.10.2018 - Обявление във връзка с процедура по чл. 128 /1/ от ЗУТ, съобщаваме на заинтересованото население на Община Павликени за изработен и депозиран проект на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект „Преносен газопровод за град Свищов” с възложител БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД.

26.10.2018 - Заповед № РД-02-11-2294 / 11.10.2018 г. - Изработването на Проект за Частично Изменение на Подробен Устройствен План/ПУП/ - План за Регулация/ПР/ в квартал 51 за Урегулиран Поземлен Имот/УПИ/ ХІІ-467 по ПУП на село ВИШОВГРАД

30.08.2018 - Заповед № РД-02-11-1900 / 22.08.2018 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за застрояване” за УПИ XX–326 в квартал 49 по ПУП на гр.Павликени

30.08.2018 - Заповед № РД-02-11-1899 / 22.08.2018 г. - Изработване на Проект за частично изменение на ПУП – „План за регулация” в квартал 31, УПИ II-105 по ПУП на с.Мусина

09.08.2018 - Заповед № РД-02-11-1784 / 07.08.2018 г.

09.08.2018 - Решение №487/22.02.2018 г.

01.08.2018 - Заповед № РД-02-11-1481 / 04.07.2018 г.

01.08.2018 - Заповед № РД-02-11-1109 / 18.05.2018 г.

02.05.2018 - Община Павликени уведомява, че с Решение №227 от 12.04.2018год. на Министерски съвет е предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици и базалтоиди, от находище "Станчова могила", участък "Северен" и участък "Южен", Общини Сухиндол и Павликени, област Велико Търново.

16.01.2018 - Съобщение - одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива

19.12.2017 - Обявление № УТС - 02 - 10 - 2165 / 15.12.2017год.

11.10.2017 - До Анна Ангелова Венева - Община Павликени обявява, че е издадено Разрешение за строеж №30/10.10.2017год.

11.10.2017 - Община Павликени обявява, че е издадено Разрешение за строеж №30/10.10.2017год.

09.10.2017 - Заповед № РД-02-11-2319/06.10.2017 г.

18.07.2017 - Решение №365/22.06.2017 г. - Одобряване на Проект: Подробен Устройствен План/ПУП/-Парцеларен План/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, с цел създаване на необходимата градоустройствена основа за изграждане на система за капково напояване на насаждения от ягодоплодни, землище на гр.Бяла черква, ЕКАТТЕ 07716, община Павликени, област Велико Търново, преминаващ през ПИ №№ 000831, 000826, 164012, 000824, землище на гр.Бяла черква, във връзка с инвестиционната инициатива на Възложителя: „Екзотика” ЕООД, ЕИК 104638987, със седалище и адрес на управление ул.”Ивайло” № 28, гр.Павликени, представлявано от Даню Георгиев Ангелов, която предвижда изграждане на система за капково напояване на ягодоплодни насаждение в ПИ №№ 163006, 163007, 163008, 163009, 163010, 164007,164008, 164011,164012, 164021, 164020, 164016 по КВС на гр.Бяла черква.

28.06.2017 - Заповед №0А04-4787 / 16.06.2017год. на Областен управител на Област Велико Търново

07.06.2017 - Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2017 г.

07.06.2017 - Регистър на издадените разрешения за строеж за 2017 г.

15.05.2017 - Решение №318/30.03.2017 г. - Одобряване на Проект: Подробен Устройствен План/ПУП/-Парцеларен План/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на надземна кабелна линия за захранване на Поземлен Имот/ПИ/ № 000615 в землището на гр. Бяла черква, ЕКАТТЕ 07716, община Павликени, област Велико Търново, с начин на трайно ползване: Спортен терен, с цел създаване на необходимата градоустройствена основа за изграждане на въздушна кабелна линия за захранване на ПИ № 000615 по КВС на гр. Бяла черква във връзка с инвестиционните намерения на Община Павликени – реконструкция на трибуни и съблекалня на действащия стадион на гр. Бяла черква и предварителен договор № Г016-4050/14.06.2016 г. за присъединяване на обект с Енерго-Про Мрежи АД, гр. Варна с цел увеличаване на съществуващата мощност от 6 kW на 15 kW, с Възложител: Община Павликени, ЕИК 000133901, представлявана от инж. Емануил Манолов – Кмет на община Павликени, бул. „Руски” № 4, гр. Павликени.

04.04.2017 - Обявление № УТС - 02 - 10 - 167 / 03.04.2017год.

28.03.2017 - Решение №295/27.02.2017 г. - Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – „Парцеларен план (ПП)” за елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на подземна кабелна линия (ел. провод), преминаваща през ПИ №000410 по КВС на с. Михалци, община Павликени – пасище (земи по чл.19 от ЗСПЗЗ), стопанисвано от община Павликени, ПИ №000425 по КВС на с. Михалци, община Павликени – полски път, собственост на община Павликени за осъществяване на ел. захранване на ПИ 000443 по КВС на с. Михалци, община Павликени, собственост на Георги Атанасов Атанасов.

28.03.2017 - Обявление № УТС - 02 - 12 - 3877 / 22.03.2017год.

17.03.2017 - Решение №296/27.02.2017 г. - Одобряване на Проект за Частично изменение/ЧИ/ на Подробен Устройствен План/ПУП/ – Парцеларен План/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции”: позиция 2: „Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Бутово – Недан” с Възложител: Държавно Предприятие/ДП/ Национална Компания „Железопътна Инфраструктура”/НКЖИ/, Поделение „Сигнализация и Телекомуникации”/СТ/, Булстат 1308232430529, със седалище и адрес на управление: п.к.1233 гр. София, р-н Сердика, бул. „Мария Луиза” № 110, с МОЛ Петър Николов Марангозов.

21.02.2017 - Обявление № УТС - 01 - 05 - 3944

21.02.2017 - ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ-УПИ ІІ ЗА ПАРК, КВ.86, ГР.ПАВЛИКЕНИ

24.01.2017 - Обявление № УТС - 02 - 12 - 3876

23.01.2017 - Решение №254/21.12.2016 г. - Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – „Парцеларен план (ПП)” за елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на новопроектиран външен водопровод преминаващ през поземлени имоти (ПИ) с номера №№000127, 000135, 000151, 000152, 000168, 000169, 000170, 000311, 000312, 000328, 000355 – общинска собственост и ПИ №№000153, 000158 – държавна собственост, по КВС на с.Стамболово, Община Павликени, свързващ резервоар и помпена станция, намиращи се в землището на с.Стамболово, извън регулация, с новопроектирана водоснабдителна система в с.Стамболово.

16.01.2017 - Решение №255/21.12.2016 г. - Одобряване на ЧИ на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план – на „ВЪНШНИ ВРЪЗКИ - ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. НЕДАН, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ”

21.12.2016 - Обявление № УТС - 02 - 10 - 2707

24.10.2016 - Обява до заинтересованите лица и общественост - инвестиционно предложение за "Оптична кабелна линия от гара Бутово до резервен център за управление движението на влаковете в с.Недан"

24.10.2016 - Обявление № УТС - 02 - 10 - 865

26.09.2016 - Решение №156/28.07.2016 г. - Одобряване на проект за Частичен Подробен устроиствен план (ПУП) -„План за регулация и застрояване” и „Електрическа схема” с обхват поземлени имоти (ПИ) с №080003, №080013, №000226 и №000227 по КВС на с.Стамболово, м.”17-Гераня", община Павликени за промяна предназначението на земята за ПИ №080003 - частна общинска собственост с начин на трайно ползване „нива" и ПИ №080013 - частна общинска собственост с начин на трайно ползване „нива" от предназначение „нива” в предназначение „за гробищен парк” с цел разширение на съществуващи гробища - ПИ №000226 и ПИ №000227 по КВС на с.Стамболово, м."17-Гераня”, собственост на община Павликени.

12.09.2016 - Обявление № УТС - 02 - 10 - 2214

11.05.2016 - Решение №79/24.03.2016 г. - Одобряване на проект за Частичен Подробен устройствен план - „План за регулация и застрояване” за промяна предназначението на земята за ПИ №238001 - частна общинска собственост с начин на трайно ползване „нива” и ПИ №000306 - публична общинска собственост с начин на трайно ползване „други селскостопански територии” по КВС на гр.Павликени от предназначение „нива” за ПИ №238001 и предназначение „други селскостопански територии” за ПИ №000306 в предназначение „за гробищен парк” с цел разширение на съществуващ гробищен парк и „Електрическа схема” и „В и К схема” за ПИ с №238001 и №000306 и УПИ I - „За гробищен парк” в квартал 18 по ПУП на гр.Павликени.

27.04.2016 - Решение №74/24.03.2016 г. - Одобряване на Проект: Подробен Устройствен План/ПУП/-Парцеларен План/ПП/, фаза: окончателен проект за елементите на техническата инфраструкура извън границите на урбанизираните територии за обект:”Реконструкция и изграждане на довеждащ път до „Площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния” с цел промяна предназначението на ПИ № 000168-полски път и ПИ № 000239-полски път по КВС на гр.Павликени с ЕКАТТЕ 55052, Община Павликени, Област Велико Търново, с Възложител и Собственик Община Павликени, ЕИК 000133901, бул.”Руски” № 4, гр.Павликени.

Обявление № УТС - 02 - 10 - 4513

Община Павликени съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен проект за обект „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ЮЖЕН ПОТОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Решение №741 на Общински съвет - Павликени

Решение №740 на Общински съвет - Павликени

Решение №739 на Общински съвет - Павликени

Съобщение № УТС - 02 - 10 - 1345 / 29.05.2015г. - одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за поземлен имот №333041 по КВС на с.Михалци, обшина Павликени

Решение на ОбС Павликени за одобряване на ПУП ПР за ел захр на параклис Лесичери

Обявление № УТС - 01 - 01 - 7785

Обявление № УТС - 01 - 01 - 3920

Уведомление за инвестиционно предложение - ”ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТЛАСКАТЕЛНИ ВОДОПРОВОДИ ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ НА С. РОСИЦА ДО НР С. ВИШОВГРАД, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Обявление № УТС - 02 - 10 - 3999

Решение №673 на Общински съвет - Павликени

Решение №624 на Общински съвет - Павликени

Решение №623 на Общински съвет - Павликени

Заповед №0А04-11688 на Областен управител на Област Велико Търново

Решение №619 на Общински съвет - Павликени

Обявление № ТРСЕ - 01 - 07 - 883#1

Обявление по чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Обявление № ТРСЕ - 02 - 10 - 1682#1

Решение №553 на Общински съвет - Павликени - одобрява проект за Частичен Подробен Устройствен План/ПУП/ - Парцеларен План/ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Външно ел. захранване на допълнително водоснабдяване на с.Върбовка, ПИ № 000316 по КВС на с.Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, Община Павликени, Област Велико Търново

Обявление № УТС - 02 - 10 - 980

Решение №539 на Общински съвет - Павликени - одобряваВтора преработка на Проект: Специализиран Подробен Устройствен План – План за регулация и Застрояване /СПУП-ПРЗ/ за добив  и първична преработка на индустриални минерали-базалт, находище Върбовка, землище Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и Проекти: ПУП-ПП за външно ел захранване с електричество на находище „Върбовка” и ПУП-ПП към комуникационно-транспортен план на пътните връзки за специализиран ПУП за добив и първична преработка на индустриални минерали-базалт, находище „Върбовка”, с Възложител-концесионер на находище Върбовка, землище с.Върбовка „ПЕТРУРГИЯ” ЕООД, гр.София.

Решение №534 на Общински съвет - Павликени - одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план – „План за регулация” и „План за застрояване” за поземлени имоти (ПИ) с №000320 и №000270 по картата на възстановената собственост на с.Дъскот, м.”Диз Орман”, Община Павликени.

Обявление № УТС - 02 - 10 - 197

Обявление № УТС - 02 - 10 - 196

Обявление № УТС - 02 - 10 - 665#7

Обявление № ТРСЕ - 01 - 07 - 7182#1

Обявление № УТС - 01 - 07 - 61 - изработен проект за Подробен устройствен план – „План за регулация” и „План за застрояване” за поземлени имоти (ПИ) с №000320 и №000270 по картата на възстановената собственост на с.Дъскот, м.”Диз Орман”, Община Павликени

Обявление № УТС - 02 - 10 - 2791 - изработен проект за Частичен Подробен устройствен план – „Парцеларен план” за поземлени имоти (ПИ) с №333011, №333049 и №333017 по картата на възстановената собственост на с.Михалци, м.”50-Краище”, Община Павликени

Обявление № УТС - 02 - 10 - 4025 - изработен Проект за обект: ПУП - ПЗ на ПИ №201008, ПИ №201009 и ПИ №143002 в землището на с.Вишовград, ЕКАТТЕ 11380, община Павликени, област Велико Търново, с възложител: "СОЛАР ПАРК ВИШОВГРАД" ООД.

Обявление № УТС - 02 - 10 - 665#6 - изработена КОРЕКЦИЯ на Проект: Специализиран Подробен Устройствен План - План за регулация и Застрояване /СПУП-ПРЗ/ за добив и първична преработка на индустриални минерали-базалт, находище Върбовка, землище Върбовка, Община Павликени, Област В.Търново

Обявление № УТС - 02 - 10 - 2336 - за обект: "Водовземане с цел осигуряване на независимо водообезпечаване на Поземлен Имот/ПИ/ №030024, ПИ №030025, ПИ №030030 и ПИ №030003 в землището на гр.Бяла Черква

Обявление № УТС - 02 - 10 - 258 - изработен проект за Частичен Подробен устройствен план – „Парцеларен план” за поземлени имоти (ПИ) с №000192 и №190020 по картата на възстановената собственост на с. Паскалевец, м.”Вехтите лозя”, Община Павликени

Планово задание за изработване на общ устройствен план на част от Община Павликени 2013 год.

Решение №313 на Общински съвет - Павликени - заличаване на неоткрита улична отсечка. Същата се преустройва като пешеходна алея.

Решение №310 на Общински съвет - Павликени - "Оптично кабелно трасе с.Бутово - с.Недан - гр.Павликени"

Заповед № РД-02-14-276 от 11.03.2013год. - разрешение да се изработи окончателен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект "Газопровод Набуко" в участъка на територията на Р. България.

Обявление № ТРСЕ-02-10-4285 от 02.01.2013год.


 

button2