Общинска собственост

 

Търгове и конкурси


 

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ

На 20.07.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване

На 16.07.2020 г. от 14.00 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 18.06.2020 г. в Заседателната зала на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета при Общински съвет – Павликени

На 22.06.2020 г., от 14:00 часа в сградата на Община Павликени, бул. ”Руски” № 4, етаж III, заседателна зала, ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ( в сила от 06.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 26 от 29 Март 2019 г.). Предметът на търга включва „Добив на дървесина – сеч, разкройване, извоз до временен склад , кубиране и рампиране на маркирана дървесина”

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост

На 02.06.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване
button2

На 25.01.2012 год. от 14,00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост по КВС на с. Дъскот