Общинска собственост

 

Търгове и конкурси


 

На 11.02.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет и манипулационна, заедно със съответните идеални части от общите и спомагателните помещения, с обща площ от 39,05 кв. м., намиращи се в Здравна служба - с. Дъскот, находяща се в УПИ III, кв. 32 по ПУП на селото, актувана с АОС № 19/15.08.1997 г.

На 23.01.2020 г. от 14.00 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 07.01.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа ще се проведе Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен - частна общинска собственост, с площ от 1800 кв.м., представляващ част от УПИ III в кв. 132 по ПУП на гр. Павликени, актуван с АОС № 4964/09.09.2016 г.

На 15.11.2019г. от 14:00 ч., в сградата на Oбщина Павликени, бул. ”Руски” № 4, етаж II, заседателна зала ще се проведе процедура за търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен от гори и земи собственост на Община Павликени с предмет „Добив на дървесина - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина” от обект:  с. Караисен - Земеделска територия с характеристика на гора - общинска собственост, отдел 414 подотдел „б” и отдел 604 подотдел ,,д’’

На 12.11.2019 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост

На 10.10.2019 г. от 14.00 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени

На 10.09.2019 год. и 11.09.2019 год. ще се проведат публични търгове за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ съгласно приложения списък, по картите за възстановената собственост на землищата в община Павликениbutton2

На 25.01.2012 год. от 14,00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост по КВС на с. Дъскот

Последна промяна (Вторник, 14 Януари 2020 18:52)