Общинска собственост

 

Търгове и конкурси


 

На 20.08.2019 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ – частна общинска собственост, представляваща имот № 002001 – нива, III категория, с площ от 89,958 дка, находяща се в местността „10- Дереарася” по КВС на с. Батак, общ. Павликени, актувана с АОС № 184/26.04.2000 г.

 

 

На 30.07.2019 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване:

– недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор № 55052.332.126 – друг вид земеделска земя, III категория, с площ от 176,00 кв. м., находящ се местността "Поляната" по КККР на гр. Павликени, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№ 55052.800.5, 55052.332.184, актуван с АОС № 5457/09.05.2019 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 13.05.2019 г., вх. рег. № 958, акт № 25, том 4.

– недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор № 63080.25.18 – изоставено трайно насаждение, II категория, с площ от 14 716,00 кв. м., находящ се местността "Сред. мешелик" по КККР на с. Росица, при граници и съседи: ПИ с идентификатори №№ 63080.25.135, 63080.25.16, 63080.25.15, 63080.25.14, 63080.25.17, 63080.24.133, актуван с АОС № 5452/07.05.2019 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 10.05.2019 г., вх. рег. № 945, акт № 13, т. 4.

На 15.07.2019 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Павликени ще се проведе приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Склад, със застроена площ от 53,58 кв. м., разположен в североизточния ъгъл на първи (сутеренен) етаж от комбинирана сграда, представляваща Ресторант „Ракета“ и търговски обект („Гастроном“), находящ се в УПИ I, квартал 81 по ПУП на гр. Павликени, при граници и съседи на имота: от изток – бул. „Руски“, от запад – ул. „Георги Кирков”, от север – пл. „Свобода“ и от юг – улица, актуван с АОС № 272/19.10.2000 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 21.05.2007 г., рег. № 2173, том 1351, стр. 1333

На 17.07.2019 год. ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост

На 11.07.2019 год. и 12.07.2019 год. ще се проведат публични търгове за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ съгласно приложения списък, по картите за възстановената собственост на землищата в община Павликени

На 13.06.2019 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с начин на трайно ползване „лозе“, II категория, находящи се в местността „30-ЕЛИОЛУ“ по КККР на с. Михалци.

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне кафе автомат, с площ от 1,00 кв. м., находящ се на площадката пред входа на Детска ясла – Павликени откъм ул. „Хаджи Димитър“, намираща се УПИ I, кв. 60 по ПУП на гр. Павликени, актувана с АОС № 908/27.06.2002 г.

На 15.05.2019 ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на IV етаж на Общинска поликлиника – гр. Павликени

На 15.05.2019 ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение по смисъла на чл. 56 от ЗУТ – тип „павилион“, за осъществяване на търговска дейност, с обща площ от 60,00 кв. метра, находящ се в междуулично пространство с о. т. 119 – о. т. 123 – о. т. 409 по ПУП на гр. Павликени.

На 15.05.2019 ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственостbutton2

На 25.01.2012 год. от 14,00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост по КВС на с. Дъскот

Последна промяна (Четвъртък, 25 Юли 2019 11:10)