Общинска собственост

 

Търгове и конкурси


 

На 24.09.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени от 14:00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клубно помещение със склад, с обща площ от 46,10 кв. м., находяща се в УПИ IX, кв. 68 по ПУП на с. Недан, община Павликени, актувано с АЧОС № 366/13.06.2001 г., вписан в регистрите на Служба по вписванията на 03.02.2006 г., № 182, рег. № 564, том 388, стр. 1333.

 

I. На 17.09.2020 г., в Заседателна зала № 101 на Община Павликени, ще се проведат публични търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични

търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета при Общински съвет – Павликени, както следва:

1.) Публичен търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи земи по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ, находящи се в

местността „Уружките лозя“ в землището на гр. Бяла черква, община Павликени

2.) Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, при следните условия: Обект на търга - Незастроен урегулиран

поземлен имот IV, с площ от 1250,00 кв. м., находящ се в кв. 36 по ПУП на с. Стамболово, община Павликени, при граници и съседи:

от изток - УПИ VII, от запад – УПИ XI и XII, от север – улица и от юг - УПИ V, актуван с АОС № 1103/25.02.2004 г., вписан в регистрите на

Служба по вписвания на 03.09.2007 г., № 144, рег. № 3864, том 2696, стр. 1333.

3.) Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил, при следните условия: Обект на търга – лек автомобил Шкода суперб /Škoda superb/ - седан, с рег. № ВТ6116АК, рама № TMBDU23U559090751, двигател № AWX479021, година на производство - 2005 г.

 

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ, подробно описани в приложения списък


I. Публични търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета при Общински съвет – Павликени, както следва

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ помещение, с обща площ от 81,00 кв. м., находящо се на сутерена на „Спортна зала“ – гр. Павликени, УПИ III, кв. 91 по ПУП на града, актувана с АОС № 275/25.10.2000 г.

2. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новоурегулиран поземлен имот III, отреден „за обществено обслужване“, с площ от 741 кв. м., находящ се в кв. 92 по ПУП на с. Михалци, община Павликени, при граници и съседи: от север - ПИ № 683, от изток – извън регулация, от юг – извън регулация и от запад - улица, актуван с АОС № 5812/26.05.2020 г., вписан в регистрите на Служба по вписвания на 27.05.2020 г., вх. рег. № 849, акт № 158, том 3.

3. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Незастроен жилищен урегулиран поземлен имот V, с площ от 940 кв. м., находящ се в кв. 94 по ПУП на с. Мусина, община Павликени, при граници и съседи: от изток - УПИ IV, от запад - улица, от север - УПИ I и УПИ III и от юг - УПИ VI, актуван с АОС № 1137/16.02.2005 г., вписан в регистрите на Служба по вписвания на 22.02.2005 г., № 149, рег. № 721, опис 164, стр. 1333.

4. Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот I, отреден „за жилищни нужди и обществено обслужване“, с площ от 3 350 кв. м., находящ се в кв. 27 по ПУП на с. Росица, ведно с построената в него сграда със застроена площ от 135,15 кв. м., актувани с АОС № 5807/26.05.2020 г.

II. Публичен търг с тайно наддаване за продажба по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета при Общински съвет – Павликени, при следните условия:

Обект на търга – недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Новоурегулиран поземлен имот II, отреден „за електронни съобщителни услуги на „БТК“ ЕАД“, с площ от 300 кв.м., находящ се в кв. 65 по ПУП на с. Димча, община Павликени, заедно с поставеното в имота съоръжение – ЖРК (телевизонно антенно устройство), с размери: Ш 1,20 м./ Д 1,20 м./ В 22,00 м.; при граници и съседи на имота: от север: УПИ I, от изток: УПИ I, от юг: УПИ I, от запад – улица, актуван с АОС № 5804/26.05.2020 г., вписан в регистрите на Служба по вписвания на 27.05.2020 г., вх. рег. № 841, акт № 150, том 3.

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на мери, пасища и ливади от ОПФ

На 20.07.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване

На 16.07.2020 г. от 14.00 ч. в управлението на Общински пазар ще се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет, гр. Павликени.

На 18.06.2020 г. в Заседателната зала на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество, приета при Общински съвет – Павликени

На 22.06.2020 г., от 14:00 часа в сградата на Община Павликени, бул. ”Руски” № 4, етаж III, заседателна зала, ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ( в сила от 06.12.2011 г., изм. ДВ. бр. 26 от 29 Март 2019 г.). Предметът на търга включва „Добив на дървесина – сеч, разкройване, извоз до временен склад , кубиране и рампиране на маркирана дървесина”

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост

На 02.06.2020 г. в Заседателна зала № 101 на Община Павликени ще се проведат публични търгове с явно наддаване
button2

На 25.01.2012 год. от 14,00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на водоеми - публична общинска собственост по КВС на с. Дъскот