Покана за отваряне на ценови оферти “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Павликени"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти по обявената от Община Павликени процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Павликени и улици в град Павликени” за сезони 2012-2013 г. и 2013 г.-2014 г.” ще се проведе на 03.12.2012 г. от 13.30 часа в заседателната зала на общинската администрация ІІ-ри етаж.

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(инж. Венцислав Иванов)