Предоставяме на Вашето внимание доклад, предложение и проект за решение за изменение на Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове следва в 30-дневен срок от публикуването на Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени (до 05.02.2021 г.) да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за приемане на Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени на адрес: гр. Павликени, бул. „Руски” № 4, Информационен център или на имейл адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .


 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАВЛИКЕНИ

ДОКЛАД

от инж. Емануил Александров Манолов,

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

 

Относно: Изменение на Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящия доклад се прави предложение за изменение на Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени, приет с Решение № 686 по Протокол № 55 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Павликени.

1. Причини и мотиви, които налагат изменението:

1.1. Обнародване на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр. 107 от 18.12.2020 г.), § 16. В чл. 154, ал. 1 думите „24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“ се заменят с „24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“ ;

1.2. В раздел II. Общи положения на Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата предлагам индивидуални и колективни награди да се присъждат и в сферата на основното образование, което налага следните изменения:

- в т. 3 „Индивидуални награди в област „Образование“ се присъждат по степени на образование и с тях се удостояват избрани за: „към т. 3.1. „Директор на годината“ да се създаде нова т. 3.1.2. в системата на основното образование, а т. 3.1.2. в системата на средното образование да стане 3.1.3.;

- в т. 4 „Колективни награди в област „Образование“, към т. 4.1. „Екип, колектив на годината“ да се създаде нова т. 4.1.2. в системата на основното образование, т. 4.1.2. в системата на средното образование да стане т. 4.1.3. и т. 4.1.3. в професионалното образование да стане 4.1.4.

2. Цели, които се поставят:

Оcнoвнa цeл нa присъждането и връчването на наградите e пoпyляpизиpaнe, пoлyчaвaнe нa oбщecтвeнo пpизнaниe и cтимyлиpaнe нa директори, учители, ученици, педагогически и ученически екипи, културни дейци и самодейни състави в община Павликени за техния висок професионализъм, граждански принос, талант и значими постижения в сферата на образованието и културата.

 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба:

Средствата за наградите се осигуряват от бюджета на Община Павликени.

4. Очаквани резултати от прилагането:

4.1. Мотивация за пълноценно участие в процесите на обучение и възпитание от учители и ученици;

4.2. Създаване на условия за конкуренция в сферата на образованието и културата  в община Павликени;

4.3. Популяризиране на постиженията в сферата на образованието и културата сред обществеността.

5. Анализ за съответствието  с правото на Европейския съюз:

Настоящият Статут за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени е в пълно съответствие с европейското законодателство, при спазване разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, вр. с чл. 246, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 

ПРЕДЛАГАМ:

Общински съвет - Павликени да вземе решение за изменение на Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени, приет с Решение № 686 по Протокол № 55 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Павликени, както следва:

1. В раздел ІІ, т. 1 думите „24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“ да се заменят с „24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“  .
2. В раздел ІІ, т. 3 да се направят следните промени:

2.1. Да се създаде нова точка 3.1.2. със следното съдържание „3.1.2. в системата на основното образование“;

2.2. Точка 3.1.2. да стане т. 3.1.3.

3. В раздел ІІ, т. 4 да се направят следните промени:

3.1. Да се създаде нова точка 4.1.2. със следното съдържание: „4.1.2. в системата на основното образование“;

3.2. Точка 4.1.2. да стане т. 4.1.3.

3.3. Точка 4.1.3. да стане т. 4.1.4.

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община Павликени

 

СЪГЛАСУВАЛ: /П/

инж. АЛБЕНА ПЕТРОВА-Зам.- кмет на Община Павликени

 

СЪГЛАСУВАЛ: /П/

Катя Димитрова-Началник отдел „ХД”

 

СЪГЛАСУВАЛ: /П/

Славена Грозева-Гл. юрисконсулт и  началник отдел „ПОЧРОП”

 

Изготвил:  /П/

Мария Петкова-Гл.експерт „Култура и образование”


 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение на Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени

 

 

Общински съвет – Павликени на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда, вр. с чл. 246, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,

 

РЕШИ:

 

Изменя Статута за присъждане и връчване на награди в сферата на образованието и културата в Община Павликени, приет с Решение № 686 по Протокол № 55 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Павликени, както следва:

1. В раздел ІІ, т. 1 думите „24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“ се заменят с „24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“  .
2. В раздел ІІ, т. 3 се правят следните промени:

2.1. Създава се нова точка 3.1.2. със следното съдържание „3.1.2. в системата на основното образование“;

2.2. Точка 3.1.2. става т. 3.1.3.

3. В раздел ІІ, т. 4 се правят следните промени:

3.1. Създава се нова точка 4.1.2. със следното съдържание: „4.1.2. в системата на основното образование“;

3.2. Точка 4.1.2. става т. 4.1.3.

3.3. Точка 4.1.3. става т. 4.1.4.

 

ВНОСИТЕЛ: /П/

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на Община Павликени

 

СЪГЛАСУВАЛ: /П/

инж. АЛБЕНА ПЕТРОВА

Зам.-кмет на Община Павликени

 

СЪГЛАСУВАЛ: /П/

Катя Димитрова

Началник отдел „ХД”


СЪГЛАСУВАЛ: /П/

Славена Грозева

Гл. юрисконсулт и  началник отдел „ПОЧРОП”

 

Изготвил: /П/

Мария Петкова

Гл.експерт „Култура и образование”

 

Приложени документи:

1. Справка за постъпили предложения