Предоставяме на вашето внимание Проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Павликени в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност и мотивите за приемането й.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Павликени чрез публикуване на настоящия проект на Наредба предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни от датата на публикуване на настоящото, да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Наредба.

 

Предложенията и становищата могат да бъдат входирани в деловодството на Община Павликени или подадени на е - mаil: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Павликени чрез публикуване на настоящия проект на Наредба предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни от датата на публикуване на настоящия проект, да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Павликени в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност.

 

Предложенията и становищата могат да бъдат входирани в деловодството на Община Павликени или подадени на е - mаil: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

МОТИВИ

 

към проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Павликени в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност

І. Причините, налагащи за изменението на подзаконовият нормативен акт:

Считано от 01.01.2020 г. е в сила Закон за публичните предприятия. На 05.05.2020 г. беше приет и Правилник за неговото прилагане. Съгласно чл.2 от Закона за публичните предприятия, публични предприятия са: 1. търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние, както и дъщерните дружества на тези търговски търговските дружества. Според чл.3 от същият закон, органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат съответно разпоредбите на глави втора, пета, шеста и седма на Закона за публичните предприятия.

 

Община Павликени е едноличен собственик на едно еднолично търговско дружество с ограничена отвореност, участва като съдружник в едно дружество с ограничена отговорност и като акционер в едно акционерно търговско дружество. С приемането на Закон за публичните предприятия е необходимо да бъде синхронизирана и действащата Наредба за правата на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества и предприятия, приета с Решение №  222/18.12.2008 год. на Общински съвет - Павликени, поради което бе изготвен настоящият изцяло нов проект на нормативен акт.

С наредбата се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества, в които Община Павликени е едноличен собственик на капитала;
2. участието на общината в други търговски дружества;
3. участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите и сключването на договори за съвместна дейност;
4. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;
5. реда и условията за създаване, прекратяване и организацията на дейността на общинските предприятия създадени по реда на Глава шеста от Закона за общинската собственост.
6. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол;
7. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото на дружествата;
8. редът за определяне на представители на общината в органите за управление и контрол на търговските дружества, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
9. изискванията към състава на органите за управление на търговските дружества с общинско участие.

ІІ. Целите, които си поставя приемането на Наредбата:

Целите са ситуирани във въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Павликени и упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества. Цели се да се осигурят оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества. Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на органи на управление. Правилата за провеждане на конкурс са ясни, подробни, безпристрастни и прозрачни, с ясни критерии за избор.

 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт – не са необходими.

 

ІV. Очаквани резултати от прилагането на изменението и допълнението на Наредбата:

Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на по-благоприятни условия за подобряването дейността на общинските търговски дружества, което ще доведе до по-добра оперативност и контрол по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-високи резултати за цялостното развитие на стопанската дейност на Община Павликени.

 

V. Съответствие с правото на Европейския съюз предлаганият проект на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Павликени в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и за сключването на договори за съвместна дейност, е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е изцяло в синхрон със законовите норми и принципи.

 

 

Инж. Емануил Манолов-

Кмет на Община Павликени

Изготвил:

Славена Грозева-гл. юрисконсулт и началник на отдел ПОЧРОП

 

Приложени документи: