ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.”

Pressaoshtenie SLED start