Списъци на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей – Б. Черква

О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 19.11.2020 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Директор” на Исторически музей – Б. Черква, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-3224/11.11.2020 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Директор” на Исторически музей – Б. Черква

1. Анастасия Иванова Георгиева

 

 

На допуснатите кандидати ще се съобщи писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Конкурсът ще се проведе по обявения начин – защита на Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Б. Черква за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

инж. АЛБЕНА ПЕТРОВА


 

О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 19.11.2020 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Директор” на Исторически музей – Б. Черква, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-3224/11.11.2020 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността

„Директор” на Исторически музей – Б. Черква

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

инж. АЛБЕНА ПЕТРОВА