Списък на класираните кандидати във връзка с проведен конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан с филиал с. Бутово, общ. Павликени

ОБЩИНА-ПАВЛИКЕНИ

 

 

На основание чл. 95, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с проведен конкурс за длъжността „Директор” на ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан с филиал с. Бутово, общ. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-2469/25.08.2020 г. на Кмета на Община Павликени, по Протокол от 27.08.2020 г., определи класирането на кандидатите, както следва:

 

С П И С Ъ К

на класираните кандидати


№ по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат

Окончателен резултат

Решаване на тест

 

Интервю

 

1

Иванка Недкова Миронова

76 т.

105 т.

181 т.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

ИНЖ. АЛБЕНА ПЕТРОВА