УТВЪРДИЛ: /п/

ИНЖ. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 24.08.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-02-11-2449/24.08.2020 г. на Кмета на Община Павликени със задача да проведе процедура за подбор на 3 (трима) външни одитори за членове на Одитен комитет на Община Павликени, в състав:

 

 

Председател: инж. Анастасия Вачева – Зам.-кмет на Община Павликени

и членове:

1. Румен Костадинов – Ръководител звено „Вътрешен одит“ при Община Павликени;
2. Гинка Николова – Директор на дирекция БМПОС при Община Павликени;
3. Славена Грозева – Началник отдел ПОЧРОП, той и главен юрисконсулт при Община Павликени;
4. Бистра Иванова – Началник отдел ОССД при Община Павликени,
проведе свое заседание, на което направи проверка на подадените от кандидатите документи за пълнота и съответствие с изискванията, посочени в обявата за конкурса и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

Преди да пристъпи към преглед на подадените документи, Комисията установи, че:

  1. За участие в процедурата са подали заявления 8 (осем) кандидати – приложен списък;
  2. Всички кандидати са подали заявления в посочения в обявата срок;

Комисията разгледа подадените документи по реда на входирането им в община Павликени.

Въз основа на извършения преглед на документи Комисията предлага до интервю да бъдат допуснати следните кандидати:

  1. Йосиф Събев Гайдардочев;
  2. Полина Цветанова Христова;
  3. Йовелина Кънчева Иванова;
  4. Даниела Димитрова Паскалева;
  5. Цветан Христов Христов;
  6. Диана Петрова Калчева;
  7. Стела Владимирова Жечева

Мотиви: Гореизброените кандидати са представили всички изискуеми документи и отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

-          Имат придобита образователно -квалификационна степен "магистър";

-          имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

-          не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

 

Списък на недопуснатите до интервю кандидати

  1. Веселин Христов Маринов

Мотиви: Предоставените от кандидата документи не доказват съответствие с изискването на чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор – най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

Приложение: Списък на кандидатите, подали заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет на Община Павликени

 

Подписи:

1. Анастасия Вачева /п/
2. Румен Костадинов /п/
3. Гинка Николова /п/
4. Славена Грозева /п/
5. Бистра Иванова /п/

 


Приложение:

Списък на кандидатите, подали заявление за участие в процедурата за определяне на външни членове на одитен комитет на Община Павликени:

Име, презиме, фамилия

Вх. № на заявление

1.

Йосиф Събев Гайдардочев

РД-02-16-5034/03.08.2020

2.

Полина Цветанова Христова

РД-02-16-5035/03.08.2020

3.

Йовелина Кънчева Иванова

РД-02-16-5036/03.08.2020

4.

Даниела Димитрова Паскалева

РД-02-16-5129/05.08.2020

5.

Цветан Христов Христов

РД-02-16-5206/07.08.2020

6.

Диана Петрова Калчева

РД-02-16-5209/07.08.2020

7.

Веселин Христов Маринов

РД-02-16-5312/12.08.2020

8.

Стела Владимирова Жечева

РД-02-16-5394/17.08.2020