О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 12.08.2020 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Директор” на ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан с филиал с. Бутово, община Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-2228/10.08.2020 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Директор” на ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан с филиал с. Бутово

Иванка Недкова Миронова

 

 

Конкурсът ще се проведе на 27.08.2020 г. (четвъртък) от 10 00 часа в Заседателната зала на Община Павликени /нова сграда – ІІІ етаж/ чрез решаване на тест и интервю, като до интервю ще бъде допуснат кандидата само, ако успешно е издържал теста.

В теста ще бъдат включени въпроси от: Закона за предучилищното и училищното образование; Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование; Наредба за приобщаващото образование; Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата; Закон за местната самоуправление и местната администрация; Кодекс на труда.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

СЛАВЕНА ГРОЗЕВА


 

 

О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 12.08.2020 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „Директор” на ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан с филиал с. Бутово, община Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-2228/10.08.2020 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността

„Директор” на ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан с филиал с. Бутово,

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

СЛАВЕНА ГРОЗЕВА