ЗАПОВЕД

№  ПО-09-26

гр. Велико Търново, 04.08.2020 Г.

На основание чл. 37в, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

 

НАРЕЖДАМ:

I. Назначавам комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Павликени за стопанската 2020/2021 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Касабов – началник на Общинска служба по земеделие – Павликени и

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Десита Миланова – старши експерт в Общинска служба по земеделие – Павликени;
  2. Филип Ангелов  – старши юрисконсулт в Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново;
  3. инж. Милко Недялков – старши експерт в Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново;
  4. Кметът на съответното населено място, кметския наместник или оправомощено от тях длъжностно лице, както следва по землища:

-       за землището на гр. Павликени – Стела Личева – старши експерт „Общинска собственост“ в Община Павликени;

-       за землището на с. Батак – Зенко Маринов – кмет на Кметство Батак;

-       за землището на с. Бутово – Станислав Теодосиев - кмет на Кметство Бутово;

-       за землището на гр. Бяла Черква – Стела Личева – старши експерт „Общинска собственост“ при Община Павликени;

-       за землището на с. Вишовград – Иван Иванов – кметски наместник  на с. Вишовград;

-       за землището на с. Върбовка – Ивелин Розинов – кмет на Кметство Върбовка;

-       за землището на с. Горна Липница– Георги Стефанов  – кмет на Кметство  Г.  Липница;

-       за землището на с. Димча – Стефан  Прокопиев – кметски наместник на с. Димча;

-       за землището на с. Долна Липница – Емил Илиев – кмет на Кметство Долна Липница;

-       за землището на с. Дъскот – Николай Митев – кметски наместник на с. Дъскот;

-       за землището на с. Караисен – Стефан Николов – кмет на Кметство  Караисен;

-       за землището на с. Лесичери – Димитър Митрев – кмет на Кметство Лесичери;

-       за землището на с. Михалци – Петко Петков – кмет на Кметство Михалци;

-       за землището на с. Мусина – Христо Иванов – кметски наместник на с. Мусина;

-       за землището на с. Недан – Георги Георгиев – кмет на Кметство Недан;

-       за землището на с. Паскалевец – Мирослав  Димитров – кметски наместник на  с. Паскалевец;

-       за землището на с. Патреш – Валентин  Вълев – кмет на Кметство Патреш;

-       за землището на с. Росица – Айгюн Юмеров – кметски наместник на с. Росица;

-       за землището на с. Сломер – Бонка Петрова – кметски наместник на с. Сломер;

-       за землището на с. Стамболово – Петър Петров – кмет на Кметство Стамболово.

 

И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ :

 

1. Пенка Стателова – главен директор в Областна дирекция „Земеделие“ – В. Търново
2. Ани Асенова – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Павликени;
3. За резервни членове като представител на кмет, кметски наместник или експерт от общината:

- Бистра Василева – началник отдел „ОССД“ при Община гр. Павликени
- Стела Личева – старши експерт „Общинска собственост“ при Община гр. Павликени

4. Поля Тодорова – резервен член като представител на СГКК – В. Търново

 

 

 

II. В срок до 20 август 2020 г. комисията:

1. да определи територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от ДР на ЗСПЗЗ;

2. да определи границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост /кадастралната карта/;

3. да изготви карта на масивите за ползване и регистър на имотите, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

III. Председателят на комисията да определи мястото, деня и часа на заседанията за всяко землище, за провеждането на които комисията да състави протокол. Заседанията да се оповестяват по начина, определен  в  чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ.

 

IV. Когато между собствениците и/или ползвателите не се постигне споразумение, комисията да състави проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви в срок до 15 септември 2020  г., изготвен по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.

 

V. Въз основа на споразумението и/или разпределението комисията да изготви проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея със съдържанието по чл. 74, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Регистърът и картата на ползването да се оповестят по реда на чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ  в срок до 25 август 2020 г. за споразумението и до 20 септември 2020 г. – за разпределението.

VI. Комисията да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, който да съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данните за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, за техните собственици и дължимото рентно плащане.

Докладът да се предостави на директора на ОД „Земеделие” – Велико Търново в срок до 28  септември 2020 г.

 

Настоящата заповед да се обяви в кметствата на територията на община Павликени, в сградата на общинска служба по земеделие – Павликени и да се публикува на интернет страницата на Община Павликени и на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново.

 

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Тодор Тодоров - главен секретар на ОД „Земеделие” – В. Търново.

 

 

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА ……… П…………….

ДИРЕКТОР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО