Община Павликени продължава реализацията на реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени”, договор BG05M9OP001-2.101-0070-C01

ОБЯВА

 

Община Павликени продължава реализацията на реализира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Павликени”, договор BG05M9OP001-2.101-0070-C01, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 3”, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Коронавирусът създаде изключителна ситуация, която наложи налични ресурси да бъдат насочени за преодоляване на безпрецедентните предизвикателства, свързани с избухването му. Усилията са насочени към възрастните хора в община Павликени като застрашени в най-голяма степен с цел ограничаване контактите между хората. В тази връзка и предвид продължаващата извънредна епидемична обстановка в страната по повод разпространението на корона вируса продължава  доставка на основни хранителни продукти и вещи от първа необходимост за лицата от целевите групи.

Целеви групи по проекта:

-          Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-          Хора с увреждания и техните семейства;

-          Възрастни в риск. Това са:

Лица, които са в зависимост от грижа поради увреждане , неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

В случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с Ковид-19;

Самотен/и родител/и с дете/ца до 12г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

В тази връзка продължава да функционира Диспечерски център, който приема заявки за извършване на доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

На телефон 0888250022 възрастни хора и хора от рискови групи могат да заявят продукти от първа необходимост и лекарства. Заявки се приемат всеки работен ден от 08,00-16,30ч. За инцидентно възникнала нужда и в почивни дни – тел.0889042465.

Услугата се предоставя във всички населени места на община Павликени.

Стойност на проекта: 209280 лв., от които 177888лв. финансиране от ЕСФ и 31392 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение на проекта: 16.03.2020г.-31.12.2020 г.

Повече информация относно услугите и начина за кандидатстване може да получите в офиса на Домашен социален патрона гр.Павликени, ул.“Съединение“№2 и  на тел.0610/52859.