ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД ПАВЛИКЕНИ ОБЯВЯВА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021г. ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ

О  Б  Я  В  А

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 72, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ОБЩИНСКА СЛУЖБА   ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ  ГРАД ПАВЛИКЕНИ  ОБЯВЯВА,

ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ  РЕГИСТРИ НА  ИМОТИТЕ ЗА

СТОПАНСКАТА 2020/2021г. ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ,

СЪГЛАСНО ЧЛ. 72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ. РЕГИСТРИТЕ СА НАЛИЧНИ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПАВЛИКЕНИ

 

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА, ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И  НЕТОЧНОСТИ, КАКТО И ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ  РЕГИСТРИ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ В СРОК ДО 15 АВГУСТ 2020г.