Предоставяме на Вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени и мотивите за приемането ѝ.

Уважаеми съграждани, Предоставяме на вашето внимание Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени и мотиви за приемането ѝ.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Павликени, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени. Предложенията могат да се депозират в Информационния център на общината на адрес гр. Павликени, бул. „Руски” № 4 или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 


 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Д О К Л А Д

Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени, приета от Общински съвет – Павликени с Решение № 670, Протокол № 53 от 24.01.2019 г., изменена и допълнена с Решение № 119, Протокол № 9 от 30.4.2020 г.

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени:

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите, предоставяни от Община Павликени, е свързано с:

- промяна на таксите, които се събират за ползване на детската ясла и детските градини;

- допълване на таксите, които се събират за ползване на общински спортни имоти.

 

ІІ. Цел, която се поставя с приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени:

Относно промяна на таксите които се събират за ползване на детската ясла и детските градини – с изменението на наредбата се предлага намаление с 50 % на Абонаментната месечна такса и с 50 % намаление на Таксата за обслужване на база посещаемост.

Целта на намалението на таксите е подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на децата в детските заведения на територията на общината от най-ранна детска възраст. Очаква се намаляването на таксите за детските градини и детската ясла да осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите или настойниците. С оглед на демографската криза в общината, чрез намаляване на таксите за детски ясли и градини, община Павликени изразява своя социален ангажимент по отношение частичното решаване на икономическите проблеми на младите семейства. Допускаме, че намалението на таксите не само ще намали финансовата тежест на младите семейства по отглеждането на децата, но и ще допринесе и за задържането им в общината.

Относно допълване на таксите, които се събират за ползване на общински спортни имоти – част от тях са включени в Раздел ІІ. Определяне на наемни цени за имотите със спортно предназначение–общинска собственост на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Павликени. Цените в този раздел не са актуализирани от приемането на наредбата през 2010 г.

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни обекти и съоръжения на територията на Община Павликени, приета с решение № 554 от протокол № 60 от 08.09.2010 г. на Общински съвет-Павликени и Правилник за условията и реда за финансово подпомагане от общинския бюджет на спортните клубове в Община Павликени, приет с решение № 396 от протокол № 42 от 09.11.2009 год., изм. и допълнен с решение № 489 от 28.01.2014 г. на Общински съвет – Павликени ще се отменят, поради предстоящо приемане на нова наредба по реда на Закона за физическото възпитание и спорта. Това налага съществуващите такси да се включат в Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени.

С настоящия проект се актуализират действащите и се предлага допълване с нови наемни цени, с цел разширяване на възможностите за ползване на общинската спортна база в случаите когато има интерес от външни спортни организации за провеждане на лагери, тренировки или състезания на територията на нашата община.

Предлаганата промяна ще допълни Приложение № 17 към чл. 115, ал. 2, т. 9 Цена за ползване на спортни зали и съоръжения от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите, предоставяни от Община Павликени.

 

ІІІ. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени:

Относно таксите за детските заведения:

-          повишаване броя на записаните деца в детските градини и детската ясла;

-          повишаване на средната посещаемост на децата в детските градини и детската ясла;

-          финансово облекчаване на младите семейства;

-          задържане на младите хора в общината и свързания с това демографски прираст.

Относно таксите и наемните цени за ползване на общинската спортна база:

-          актуализиране на действащите цени;

-          разширяване обхвата на предоставяните видове услуги;

-          осигуряване на допълнителни възможности за ползване на общинската спортна база.

 

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата

Финансовите средства, необходими за покриване на частта, с която се намаляват дължимите такси за детски градини и детска ясла, ще се осигурят от бюджета на Община Павликени – от други собствени приходи.

Други финансови средства по прилагане на настоящия проект не се изискват.

 

V. Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услугите предоставяни от Община Павликени съответства на европейското и националното законодателство.

Настоящата Наредба е в съответствие с Европейската Харта за местното самоуправление, Европейската Харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на проекта с основния нормативен акт (Закона за местните данъци и такси) и други закони предвиждащи изисквания и правомощия за събиране на данъци, такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Павликени, както и тяхното образуване.

Предлаганата наредба е в пълно съответствие и с националното законодателство, конкретно – в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

 

ВНОСИТЕЛ:

инж. Емануил Манолов

Кмет на Община Павликени

 

Съгласувал: Славена Грозева

главен юрисконсулт и началник на отдел ПОЧРОП

 

Изготвил: Гинка Николова

Директор на дирекция БМПОС

 


 

ПРОЕКТ!

Наредба

за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени.

 

§ 1. В Приложение № 5 към чл. 85, ал.1, 3 и 4; чл. 89, ал. 1; чл. 90, ал. 1 и чл. 94, се правят промени, касаещи чл. 85, ал. 1 и ал. 3, както следва:

Приложение № 5 към чл. 85, ал.1 и 3

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

Размер в лева

Чл. 85, ал. 1 и 3

Такси за ползване на детски ясли, детски градини, домове за соц. грижи, лагери и други общински услуги

 

І.

Месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини

 

1.

Абонаментна месечна такса

3,50

2.

Такса за обслужване на база посещаемост, както следва:

 

2.1

Целодневни детски градини - дневна такса

0,65

2.2

Детски ясли - дневна такса

0,60

§ 2. Приложение № 17 към чл. 115, ал. 2, т. 9 Цена за ползване на спортни зали и съоръжения, се добавят следните цени:

Цени за ползване на Спортна зала „Й. Петров–Графа“ за провеждане на състезания и тренировки от външни за община Павликени организации и сдружения:

-          до 4 часа – 75 лв. с ДДС

-          за всеки следващ час по 10 лв. с ДДС

 

Цени за ползване на Покрит плувен басейн към Спортна зала „Й. Петров–Графа“ за провеждане на състезания и тренировки от външни за община Павликени организации и сдружения:

-          до 4 часа – 280 лв. с ДДС

-          за всеки следващ час по 30 лв./ч. с ДДС

 

Цени за ползване на Градски стадион „Ганчо Панов“ за провеждане на състезания и тренировки от външни за община Павликени организации и сдружения:

-          за един ден/една среща 120 лв. с ДДС

 

Цени за ползване на Помощно игрище към Градски стадион „Ганчо Панов“ за провеждане на тренировки от външни за община Павликени организации и сдружения:

-          за една тренировка – 90 лв. с ДДС

 

Цена за ползване на душове след тренировка/състезание – 1,50 лв. с ДДС за участник.

 

За ползване на открити площи за търговски и други цели на териториите на Спортна зала „Й. Петров–Графа“ и Градски стадион „Ганчо Панов“, се заплаща такса на кв.м. на ден в размер на 1,00 лв.

Извън случаите посочени в т. 9 от настоящото приложение, наемните цени се определят по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имущуство и Методиката за определяне на базисната цена при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване на под наем на общински нежилищни имоти.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Тази Наредба се приема с Решение № ….. по Протокол № …../……… г. на Общински съвет Павликени.

 

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на решението, с което се приема.

 

Приложени документи:

1. Справка за постъпили предложения и възражения