Уважаеми съграждани, Предоставяме на вашето внимание Проект  на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени, мандат 2019 - 2023 година.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни от датата на публикуване на предложението, Общински съвет - Павликени, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите мотивирани предложения и становища относно, " Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени, мандат 2019 - 2023 година.".

Предложенията могат да се депозират в деловодството на Общински съвет на адрес бул. „Руски” № 4, 5200 гр. Павликени, или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 


 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАВЛИКЕНИ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

от ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ ШОПОВ

общински съветник при  Общински съвет – Павликени

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Павликени.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение № 5/ Протокол № 3/26.11.2019 г. Общински съвет – Павликени е приел Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година.

Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година, е основният поднормативен документ, уреждащ организацията на работа на Общински съвет Павликени, неговите комисии, правата и задълженията на общинските съветници, правилата и процедурите за провеждане на заседания, взаимодействието му с общинска администрация и други институции в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство.

Причината, която налага приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  на Община Павликени за мандат 2019-2023г. , е с цел синхронизиране на разписаните норми в правилника с тези от по – висок ранг нормативни документи, както и с цел повишаване на ефективността на работата на съвета.

Друга част от причините са изчистването на незаконосъобразни правила и разпоредби, вписани в настоящият ни Правилник, като същите са отменени с решение на Конституционния съд на Република България. В настоящият Правилник съществува правно несъответствие на чл.28, ал.3, ал.4 и ал.5 от Правилника с чл.37а и чл. 37б от ЗМСМА, които са обявени за противоконституционни с РКС № 4 от 2011г. – ДВ, бр.36 от 2011г.

Мотивите ми свързани относно промяната на  работното време на председателя на Общински съвет – Павликени са свързани с ежедневни задачи от различно естество, които няма как да бъдат ограничени в часовия интервал от 13:30 до 17:30 часа в дните от понеделник до петък.     Необходимостта от интензивна комуникация с общински съветници, служители в общинска администрация, кметове на населени места и кметски наместници и с граждани, не може да се побере в определен часови интервал и само през работните дни от седмицата.

Във връзка с изпълнение на основните задължения, които произтичат от заемането на тази длъжност, както и с представителните функции, които изпълнява всеки един председател на общински съвет е необходимо, лицето заемащо тази длъжност да е на пълен и ненормиран работен ден.

Организирането на приемни с граждани и участия в различни форуми, инициативи и мероприятия, които не са ограничени само в часовия интервал от 13:30 до 17:30 през работните дни от седмицата, също предразполагат председателят на общинския съвет да е на пълно и ненормирано работно време.

Промяната която се предлага във възнаграждението на общинските съветници, е свързана с възстановяване размера на заплащане на общинските съветници от предходния мандат на съвета. Функциите които са възложени на общинските съветници според Конституцията на страната, ЗМСМА и редица други законови и подзаконови актове, също предразполага осъвременяване и достойно оценяване труда на общинските съветници. Организирането на приемни с граждани, подготовката на проектопредложения, изготвянето на писмени питания, обръщения и декларации, също изисква време, технически и понякога финансов ресурс.

Във връзка с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и по-конкретно чл. 11 от същата се прави предложение и за промяна в настоящия Правилник.

 

Във връзка с гореизложеното,

 

 

ПРЕДЛАГАМ:

 

На основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА, и във връзка с §2 от настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година, при спазване на изискванията на чл. 75 – 80 АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 18а, чл. 20, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА, Общински съвет Павликени да вземе решение, с което да измени настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година, както следва:

 

§ 1. чл. 5 се изменя, както следва:

„ Общинският съвет заседава в зала № 101 на общинска администрация  гр. Павликени, бул. „Руски” № 4 от 17.00 часа, освен когато реши да заседава на друго място и друго време, при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по решение на ръководството на съвета, при спазване на законоустановените правила, чрез електронна система за гласов и видеообмен и електронна система за гласуване.“

 

§ 2. чл. 9, ал. 1, т. 1 се изменя, както следва:

„ създава постоянни и временни комисии и работни групи и избира техните членове.“

 

§ 3. В  чл. 13, преди текста „ Председателят на общинския съвет“, се добавя алинея първа, в същата алинея първа се добавя нова точка 17 – та със следния текст: „изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.“

В същата алинея първа от чл. 13, се добавя нова точка 18 – та със следния тектс: „ утвърждава графиците за заседанията на комисиите, след съгласуване с Кмета на общината или от служител, упълномощен от Кмета.“

В същият член 13 – ти се добавя нова алинея втора със следния текст: „Когато на заседание на общинския съвет се обсъжда и решава въпрос, по който председателят е обявил частен интерес, заседанието се ръководи от един от  заместник-председателите.“

 

§ 4. В чл. 14, ал. 1,  се прави следната промяна:

Следи думите: „ …..месечно възнаграждение в размер на 45 %“ се изменя процента на месечното възнаграждение от 45 % на 80 % от основната заплата на кмета на общината. И същият да придобие следния нов вид:

„Председателят на Общински съвет – Павликени, получава основно месечно възнаграждение в размер на 80 % от основната заплата на кмета на общината.“

 

§ 5. чл. 14, ал. 3, да придобие следния нов вид:

„Председателят на Общински съвет – Павликени, изпълнява функциите си на пълно работно време при ненормиран работен ден, при условията на Кодекса на труда.“

 

§ 6. В чл. 21, ал. 1 да се променят процентите на възнаграждение на общинските съветници, като същият да придобие следния нов вид:

„За участието си в заседание на общинския съвет и неговите комисии, общинският съветник получава през съответния месец брутно възнаграждение в размер на 55%, а председателите на постоянните комисии  и заместник председателите на общинския съвет 60 % от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за съответния месец. При отсъствие от заседание на постоянна комисия, месечното възнаграждение се намалява с 20%, а при отсъствие от заседание на Общински съвет с 30% от месечното възнаграждение. При уважителни причини за отсъствието по преценка на председателя на съвета санкции не се налагат.“

 

§ 7. В чл. 21, да се добави нова алинея 6 със следния текст:  „При придобита научна степен доктор общинският съветник, получава допълнително месечно възнаграждение в размер на 5 % от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за съответния месец. При спазване на законоустановените разпоредби на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА.“.

 

§ 8. чл. 24, ал. 1, се допълва с три нови точки, както следва:

„  3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление.

4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

5. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.“

 

§ 9. Да се измени ал.3 от чл. 28, като същата придобие следния нов вид:

„ Съветник може да напусне групата си, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на общинския съвет“

 

§ 10. Да отпаднат ал. 4 и ал. 5 от чл. 28, поради обявяването и за противоконституционни в ЗМСМА.

 

§ 11 . чл. 29, се добавя нова алинея 6 – та, както следва:

„ Комисиите при Общински съвет заседават в помещенията, които са предоставени от Кмета на общината за ползване от съвета, освен когато реши да заседават на друго място и друго време, при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по решение на ръководството на съвета , чрез предоставяне на писмени становища от общинските съветници и след проведени консултации по телефона или други алтернативни канали за гласов и видеообмен, с експерти от общинската администрация.“

 

§ 12. чл. 48, се изменя, както следва:

„ Общинските съветници говорят от трибуната или от място, при осигурени микрофони на работните места.“

 

§ 13. чл. 65, да отпадне от ал. 1, точка 6, която гласи следното:

„съгласуваност с правоспособен юрист.“

 

§ 14. чл. 78, ал. 2, да се измени, както следва:

„ Кореспонденцията изпратена до общински съвет от държавни и местни органи на управление, юридически и физически лица се завеждат във входящ регистър на общинския съвет, като се отбелязва датата на получаване и се спазва единна система – деловодство и номенклатурата на делата. Входящият регистър се поддържа от служителя от звеното по чл. 29а от ЗМСМА.“

 

Приложение:

  1. Проект за решение;
  2. Доклад с изложени мотиви;
  3. Справка за постъпили предложения и възражения

 

 

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ ШОПОВ

общински съветник

 

Съгласувано с юрист,

Славена Грозева

Главен юрисконсулт на Община Павликени

 

Изготвил:

ГЕОРГИ ШОПОВ

общински съветник


 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година.

 

На основание чл.21, ал. 3 от ЗМСМА, и във връзка с §2 от настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година, при спазване на изискванията на чл. 75 – 80 АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 18а, чл. 20, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА, и като взе предвид мотивите на вносителя, Общински съвет – Павликени

 

 

РЕШИ:

  1. Приема, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година.

 

§ 1.  Изменя чл. 5, както следва:

„ Общинският съвет заседава в зала № 101 на общинска администрация  гр. Павликени, бул. „Руски” № 4 от 17.00 часа, освен когато реши да заседава на друго място и друго време, при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по решение на ръководството на съвета, при спазване на законоустановените правила, чрез електронна система за гласов и видеообмен и електронна система за гласуване.“

 

§ 2.  Изменя чл. 9, ал. 1, т. 1, както следва:

„ създава постоянни и временни комисии и работни групи и избира техните членове.“

 

§ 3. В  чл. 13, преди текста „ Председателят на общинския съвет“, добавя алинея първа, в същата алинея първа добавя нова точка 17 – та със следния текст: „изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.“

В същата алинея първа от чл. 13, добавя нова точка 18 – та със следния текст:

„ утвърждава графиците за заседанията на комисиите, след съгласуване с Кмета на общината или от служител упълномощен от него.“

В същият член 13 – добавя нова алинея втора със следния текст: „Когато на заседание на общинския съвет се обсъжда и решава въпрос, по който председателят е обявил частен интерес, заседанието се ръководи от един от  заместник-председателите.“

 

 

§ 4. В чл. 14, ал. 1,  се прави следната промяна:

Следи думите: „ …..месечно възнаграждение в размер на 45 %“ се изменя процента на месечното възнаграждение от 45 % на 80 % от основната заплата на кмета на общината. И същият да придобие следния нов вид:

„Председателят на Общински съвет – Павликени, получава основно месечно възнаграждение в размер на 80 % от основната заплата на кмета на общината.“

 

§ 5. чл. 14, ал. 3, се изменя, както следва:

„Председателят на Общински съвет – Павликени, изпълнява функциите си на пълно работно време при ненормиран работен ден, при условията на Кодекса на труда.“

 

 

§ 6. В чл. 21, ал. 1 се променят процентите на възнаграждение на общинските съветници, като същият придобива следния нов вид:

„За участието си в заседание на общинския съвет и неговите комисии, общинският съветник получава през съответния месец брутно възнаграждение в размер на 55%, а председателите на постоянните комисии  и заместник председателите на общинския съвет 60 % от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за съответния месец. При отсъствие от заседание на постоянна комисия, месечното възнаграждение се намалява с 20%, а при отсъствие от заседание на Общински съвет с 30% от месечното възнаграждение. При уважителни причини за отсъствието по преценка на председателя на съвета санкции не се налагат.“

 

§ 7. В чл. 21,  се добавя нова алинея 6 със следния текст:

„При придобита образователна и/или научна степен доктор общинският съветник, получава допълнително месечно възнаграждение в размер на 5 % от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за съответния месец. При спазване на законоустановените разпоредби на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА.“.

 

§ 8. чл. 24, ал. 1, се допълва с три нови точки, както следва:

„  3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление.

4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

5. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.“

 

§ 9. Изменя се  ал.3 от чл. 28, като същата придобива следния нов вид:

„ Съветник може да напусне групата си, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на общинския съвет“

 

§ 10. Отпадат  ал. 4 и ал. 5 от чл. 28, поради обявяването и за противоконституционни в ЗМСМА.

 

§ 11 . В  чл. 29, се добавя нова алинея 6 – та, със следния текст:

„ Комисиите при Общински съвет заседават в помещенията, които са предоставени от Кмета на общината за ползване от съвета, освен когато реши да заседават на друго място и друго време, при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемична обстановка по решение на ръководството на съвета , чрез предоставяне на писмени становища от общинските съветници и след проведени консултации по телефона или други алтернативни канали за гласов и видеообмен, с експерти от общинската администрация.“

 

§ 12. чл. 48, се изменя, както следва:

„ Общинските съветници говорят от трибуната или от място, при осигурени микрофони на работните места.“

 

§ 13.  Отпада точка 6 от алинея 1, чл. 65, която гласи следното:

„съгласуваност с правоспособен юрист.“

 

§ 14. чл. 78, ал. 2, се изменя, както следва:

„ Кореспонденцията изпратена до общински съвет от държавни и местни органи на управление, юридически и физически лица се завеждат във входящ регистър на общинския съвет, като се отбелязва датата на получаване и се спазва единна система – деловодство и номенклатурата на делата. Входящият регистър се поддържа от служителя от звеното по чл. 29а от ЗМСМА.“

 

 

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ ШОПОВ

общински съветник

 

Съгласувано с юрист,

Славена Грозева

Главен юрисконсулт на Община Павликени

 

Изготвил:

ГЕОРГИ ШОПОВ

общински съветник


 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ПАВЛИКЕНИ

 

МОТИВИ, СЪОТВЕТНО ДОКЛАД, ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 год.

От Георги Шопов  – общински съветник

при Общински съвет – Павликени

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 5/ Протокол № 3/26.11.2019 г. Общински съвет – Павликени е приел Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година.

Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет Павликени, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023 година, е основният поднормативен документ, уреждащ организацията на работа на Общински съвет Павликени, неговите комисии, правата и задълженията на общинските съветници, правилата и процедурите за провеждане на заседания, взаимодействието му с общинска администрация и други институции в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство.

Причината, която налага приемане на изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  на Община Павликени за мандат 2019-2023г. , е с цел синхронизиране на разписаните норми в правилника с тези от по – висок ранг нормативни документи, както и с цел повишаване на ефективността на работата на съвета.

Целта на предлаганите промени и допълнения са свързани със синхронизиране на Правилника с измененията в различни нормативни актове, прецизиране и разписване на правилата на организация и работа и вътрешния ред на органа на местното самоуправление и взаимодействието му с общинската администрация, уреждане съобразно нормативни актове от по-висока степен на неуредени от тях обществени отношения от местно значение.

Очакваните резултати от прилагането на Правилника са  по - ефективна работа на Общински съвет Павликени, гарантиране на публичност и прозрачност в работата, гарантирането на пълната свобода и независимост при изпълнение на служебните задължения на общинските съветници и ползотворно взаимодействие с общинската администрация, органи и организации, сдружения, граждани и други.

Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

За прилагането на изменените и допълнени текстове от Правилника, свързани със заплащането на общинските съветници, необходимите финансови средства ще бъдат осигурени от бюджета на Общински съвет – Павликени  от местни приходи на Община Павликени. За останалата част от предложените промени и допълнения не са необходими финансови средства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на

Република България: Предлаганият проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е подзаконов нормативен акт, от изричната компетентност на органите за местно самоуправление.

Не е констатирано несъответствие с регламенти на Европейския съюз, съответно несъответствие с подписан договор.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проекта за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени за мандат 2019 - 2023, мотивите съответно докладът и проектът на акт за приемане се публикуват на интернет страницата на община Павликени, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища.

При изработване на проекта са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост - Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023г., се изменя с оглед синхронизиране на текстове с правните норми от по-висок ранг, уреждащи същата материя, както и с цел гарантиране ефективното изпълнение на служебните задължения на председателя на общинския съвет и общинските съветници.

Принцип на обоснованост – прилагането на принципа е скрепено в доклади, резултат на проучване на данните и анализирането им с извършена оценка на въздействието.

Принцип на предвидимост и откритост – проектът, ведно със съпътстващите го документи – доклади, мотиви, становища, са обявени на сайта на община Павликени за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принципът на съгласуваност – предлагания проект е по инициатива на приемащите го.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: С Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павликени за мандат 2019 – 2023г., урежда обществени отношения с местно значение, в рамките на предоставените му от закона правомощия.

Правни основания: Чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75-80 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл.18а, чл. 20, чл. 26 и чл. 28, ал. 1 от ЗНА.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ ШОПОВ

общински съветник

 

 

 

Съгласувано с юрист,

Славена Грозева

Главен юрисконсулт на Община Павликени

 

Изготвил:

ГЕОРГИ ШОПОВ

общински съветник