29.07.2011 година (петък) от 13.00 часа ще се отворят и оповестят ценовите оферти в процедурата за възлагане на обществена поръчка “Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци

ДО

„ВРЗ ВОЛА ЕКО”, ГР. ВРАЦА,

„КОМУНАЛТЕХМАШ-97-М”, ГР. БУРГАС,

„БУЛСЕРВИЗ” ООД, ГР. БУРГАС,

„ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ,

„ЕВРОМАРКЕТ БРД” ООД, ГР. СОФИЯ,

„КЪНТРИ АУТО” ООД, ГР. РАКИТОВО,

„СОФ КО” АД, ГР. СОФИЯ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Павликени съобщава, че на 29.07.2011 година (петък) от 13.00 часа ще се отворят и оповестят ценовите оферти в процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Павликени”, открита с Решение № РД-02-11-731 от 03.06.2011 г. и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00039-2011-0003.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

 

С УВАЖЕНИЕ:

Инж. Стефан Каломенски,

Председател на комисия


Р А З П И С К А

Днес, 28.07.2011 г., долуподписаният …………………………., като представител на участника……………………….. в обществена поръчка, открита с Решение № РД-02-11-731/03.06.2011 г. на кмета на община Павликени,удостоверявам, че получих Съобщение за отварянето на ценовите оферти изх. № ПООП-12-3423/28.07.2011 г.

Подпис:

 

*Моля попълнете и върнете обратно разписката на факс № 0610/5-26-42