Заповед № РД-02-11-1572/03.06.2020 г.

ОБЩИНА – П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

З А П О В Е Д

№ РД – 02-11-1572/03.06.2020 г.

Град ПАВЛИКЕНИ

 

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на СОVID -19 на територията на страната  и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната в изпълнение

 

НАРЕЖДАМ:

 

Изменям и допълвам Заповеди с № РД – 02 – 1130 / 08.04.2020 г., РД – 02 – 11 - 1159/12.04.2020 г., и РД – 02-11-1204/16.04.2020 г, както следва

 

  1. Считано от 09.06.2020 г.,/вторник/ разрешавам функционирането на така наречените битаци – продажба на промишлени стоки в гр. Павликени и населените места от Общината.
  2. На територията на Община Павликени да се създаде необходимата  организация за функционирането на същите.
  3. Участниците следва да спазват  лична хигиена и дезинфекция.
  4. Определям работно време от 08.00 ч – до 13.00 ч. на функциониращите пазари за гр. Павликени и тези в населените места включени в състава на Общината.
  5. Заповедта да се сведе до знанието на управителя на Общински пазар – Павликени, кметовете на кметства и кметските наместници включени в състава на Община Павликени, както и на РУ на МВР за сведение и  изпълнението.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева – зам.-кмет на Община Павликени

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Павликени.

Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването й.


 

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

Кмет на Община Павликени