Заповед № РД-02-11-1497/27.05.2020 г.

ОБЩИНА – П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

З А П О В Е Д

№ РД– 02-11-1497/27.05.2020 г.

Град  ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал,2 от ЗМСМА, чл. 63. ал. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната в изпълнение на Заповед № РД - 01 - 277/26.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Павликени, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:

1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения -ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито.

2. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали.

3. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование.

Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)    присъствието на деца, на ученици от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б)    присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно указанията по т. II.

4. Считано от 01.06. 2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч занимални, клубове, детски центрове и други, съгласно указанията по т.П.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други).

Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, считано до 01.06.2020 г.

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

6. Считано от 26.05. 2020 г.,се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, училищни салони и зали, частни обекти и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. при условията на т.П.

7. Забраняват се посещения на външни лица/с виждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

8. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

9. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването.
II. Ръководителите на съответните структури съгласно функционалната ск компетентност и излезлите указания на висшестоящите им ръководители/ министерства'' могат да дават указания, за прилагането на въведените с тази заповед мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им.

III. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Община Павликени, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

IV. Тази заповед изменя и допълва Заповеди с №№ РД - 02 - 11 -1401/14.05.2020 г., и № РД- 02-11-1428/18.05.2020 г.

V.Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

VI.Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

VII.Настоящата заповед да се връчи на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

VIII.Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Инж.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПВЛИКЕНИ