Инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа е учредена през 2001 г. под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа. В нея участват 14 асоциации на местните власти от държави от Югоизточна Европа, а НСОРБ е сред асоциациите-учредители. Основната дейност на организацията е насочена към насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. НАЛАС работи активно за създаването на партньорства между асоциациите на местните власти в ЮИЕ, които допринасят не само за стабилността и сигурността в региона, но и за процеса на европейска интеграция на страните-кандидатки за членство в ЕС.

През 2020 г. ротационното председателство на Мрежата се поема от НСОРБ и кметът на община Павликени – досегашен вицепрезидент на организацията, ще ръководи работата на асоциациите на общините в региона на Югоизточна Европа.

В началото на м.май се проведе 15-то общо събрание на организацията, което отбеляза важен етап в развитието по пътя й към насърчаване ролята на местната власт в Югоизточна Европа. Работейки под натиска да отговорят на всички предизвикателства на кризата COVID-19, делегатите, кметове, представляващи асоциациите на членовете на NALAS, подадоха своите гласове онлайн, решавайки важни въпроси за NALAS за бъдещето.

“Да поема ролята на Президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в ЮИЕ е от една страна голяма чест, но и в същото време отговорност. Мрежата се е доказала като организация, способна да подкрепи своите членове в процеса на децентрализация и засилване на процесите на демократизация в съответствие с принципите на Европейската харта за местното самоуправление“, посочи инж. Манолов след встъпването си в длъжност в интервю за официалната страница на организацията.

„Подкрепата от НАЛАС за изграждане на капацитет, застъпническата дейност, включително за осигуряване на достъп до алтернативни финансови инструменти и участие в различни проекти, е от ключово значение за професионалното израстване на нашите администрации, за разширяване на инструментите и сферите, в които можем да бъдем от полза на гражданите си, за регионалното сближаване, за изпълнението на международни ангажименти за устойчиво развитие или привличането на инвестиции“, допълни още кметът. „Ролята на местните власти като основен генератор за многоаспектното развитие на общностите и задълбоченото познаване на локалната специфика на всяка община дава възможност за по-детайлно осмисляне на редица икономически механизми, които са в процес на прилагане или обмисляне на национално ниво.“, споделя новият председател на НАЛАС инж. Емануил Манолов.

 

Каква е ролята на президента? Освен уставните функции за защита на интересите и за координиране на ежедневната дейност на асоциацията, президентът има и политически функции. Неговата роля за популяризирането на местните власти от ЮИЕ и техните интереси, както и ролята му за засилване тежестта на Мрежата в международен план са важен елемент от дейността му. Ангажиментите на председателя включват и участие в различни важни регионални събития и срещи с високопоставени лица от различни международни институции и организации.

Какви са ползите? Възможността за по-добро опознаване на партньорските страни и изграждане на по-широка мрежа за обмен на практики е особено ценна в моменти на всеобща криза. Активното участие в инициативи на НАЛАС е шанс българските местни власти да разкрият своя потенциал като източник на идеи и вдъхновение, чрез които да помогнат на партньорите си от региона и да черпят от тяхната практика. Мрежата създава и благоприятна възможност за работа в трансгранични проекти.

Какви са плановете на НСОРБ? Въпреки неясната ситуация относно възможността за организиране на публични събития в рамките на българското председателство, НСОРБ се фокусира върху използването на алтернативни възможности.

Мерките за икономическо възстановяване са най-важния перспективен приоритет както за региона, така и за Европа.  Обединителна линия на планираните дейности начело на Мрежата ще бъде използването на потенциала на организацията и на всеки от партньорите за сътрудничество с национални изследователски центрове и експерти. Целта е да бъде създадена мрежа за генериране на локални идеи за възстановяване на различни икономически сектори, творчески и социални дейности, които могат да се превърнат в добри идеи за всеки от партньорите от останалите държави.