Заповед № РД-02-11-1449/20.05.2020 г.

ОБЩИНА – П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

З А П О В Е Д

№ РД– 02-11-1449/20.05.2020 г.

Град  ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г., извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и Решение по Протокол № 12/20.05.2020 г., на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СOVID-19 при община Павликени

НАРЕЖДАМ:

1.    Отменям Заповед № РД - 02 -11 - 1313/30.04.2020 г.

2.    Считано от 21.05.2020 г., разрешавам работата на всички търговски обекти (включително магазини за хранителни стоки) на територията на Община Павликени съгласно издадените им от Община Павликени Разрешения за работно време.

3. За търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, остава в сила определеното работно време в Заповед № РД - 02-11-1328/05.05.2020 г.

Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Настоящата заповед да се връчи на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.


Инж.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПВЛИКЕНИ