Заповед № РД-02-11-1428/18.05.2020 г.

ОБЩИНА – П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

З А П О В Е Д

№ РД– 02-11-1428/18.05.2020 г.

Град  ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с  чл. 63, ал. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс в изпълнение на  обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и Заповед № РД – 01 – 268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Изменям и допълвам  текста в  т.І на Заповед № РД – 02 – 11 – 1401/14.05.2020 г. в частта от т.1 до т.11 вкл., както следва:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:
1. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч и тези в търговски центрове, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход;

2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)   Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

б) Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

в) Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Фитнес центровете остават затворени до 00.00 часа на 18.05.2020 г.

3. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.

4. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 2.

5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

6.Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

7. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

8. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД – 02-11- 1401/14.05.2020 г. на Кмета на Община  Павликени.

Предвид обявената в страната извънредна епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

Заповедта влиза в сила на 18.05.2020 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници на населени места, включени в състава на Община Павликени, на ВПД началник на РУ на МВР гр. Павликени и длъжностните лица от Общинска администрация за сведение и изпълнение.

 


Инж.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПВЛИКЕНИ