Заповед № РД-02-11-1401/14.05.2020 г.

ОБЩИНА  - П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№РД- 02 – 11- 1401/14.05.2020 г.

град ПАВЛИКЕНИ

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4, 6 и 11, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г, извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, Заповед № РД-01-262/14.5.2020 г. и Заповед № РД-02-263/14.05.2020 г.на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

І. Въвеждам следните временни противоепидемичпи мерки на територията на Община Павликени, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г:

І. Не се разрешават посещенията в:

а) увеселителни и игрални зали. дискотеки и барове;

6) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти. заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

в) търговски центрове тип МОЛ (представляващи затворени обекти, в които са разположени магазини, заведения, развлекателни центрове и/или офиси, свързани с общи пешеходни пространства), с изключение на банкови и застрахователни офиси, доставчици на платежни услуги, хранителни магазини, аптеки и дрогерии в тях, кaктo и заведения за хранене с открита площ и самостоятелен външен вход.

Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училище, екскурзии и др.) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията нa музеи. галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.

8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 3.

9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

10. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки к съоръжения на закрити обществени места.

12. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, а именно:

І. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

г) поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

ІІ. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.

ІІІ. По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.

ІV. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

V. Противоепидемичните мерки по т. I-ІV са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

VІ. Предвид обявената в страната извънредна епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

Тази заповед отменя Заповед № РД-02-11-799/04.03.2020 г., Заповед № РД-02-11-884/19.03.2020 г., Заповед № РД-02-11-989/27.03.2020 г., Заповед № РД-02-11-1026/31.03.2020 г., Заповед № РД-02-11-1058/01.04.2020 г., Заповед № РД-02-11-1158/11.04.2020 г., Заповед № РД-02-11-1212/20.04.2020 г., Заповед № РД-02-11-1314/01.05.2020 г., Заповед № РД-02-11-1318/04.05.2020 г., Заповед № РД-02-11-1328/05.05.2020 г., Заповед № РД-02-11-1366/12.05.2020 г., Заповед № РД-02-11-1371/12.05.2020 г., както и Заповед № РД-02-11-902/20.03.2020 г. и Заповед № РД-02-11-1259/27.04.2020 г.

Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници на населени места, включени в състава на Община Павликени, на ВПД началник на РУ на МВР гр. Павликени и длъжностните лица от Общинска администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

инж. Емануил Манолов/п/

Кмет на Община Павликени