Заповед № РД-02-11-1400/14.05.2020 г.

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-1400/14.05.2020 г.

гр. Павликени

 

 

На основание чл. 61, ал. 7, 9 и 12 от Закона за здравето и чл, 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, във връзка с Заповед РД-01-264/14.5.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. На задължителна изолация и болнично лечение подлежат следните потвърдени случаи нa COVlD-19:

а) възрастни лица > 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;

б) лица с придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;

в) лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, поява на храчки или хемоптое;

г) лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

2. На задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни, от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

а) заразоносители/асимптоматични лица;

б) лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38°С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния.

3. Задължителната изолация и болничното лечение на лице по т. I се извършва с предписание по образец съгласно Приложение № I (съгл. Заповед РД-01-264/14.5.2020 г. на министъра на здравеопазването ) на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.

4. Задължителната изолация и лечение в домашни условия на лице по т. 2 се извършва с предписание по образец съгласно Приложение № 2 (съгл. Заповед РД-01-264/14.5.2020 г. на министъра на здравеопазването) на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск.

5. Лицата по т. I се изписват от съответното лечебно заведение за болнична помощ след преценка на лекуващия лекар и един отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

6. След изписване от лечебно заведение за болнична помощ лицата по т. 5 се поставят на задължителна изолация в домашни условия за 28-дневен период с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция.

7. Изолацията на лицата по т. 2 и 6 в домашни условия се преустановява след изтичане на 28-дневната задължителна изолация и при получаване на един отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COV1D-19.

8. При положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COV1D-19 по т. 7, изолацията в домашни условия на лицето се удължава с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция до получаване на отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19.

9. Медицинското наблюдение на лицата поставени под домашна изолация се осъществява от общопрактикуващ лекар или лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение.

10. В периода на задължителна изолация в домашни условия лицата по т. 2, 6 и 8, са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок и да спазват инструкциите, посочени в Приложение № 3 (съгл. Заповед РД-01-264/14.5.2020 г. на министъра на здравеопазването).

11. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-I9, съгласно Приложение № 4 (съгл. Заповед РД-01-264/14.5.2020 г. на министъра на здравеопазването ), се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец съгласно Приложение № 5 (съгл. Заповед РД-01-264/14.5.2020 г. на министъра на здравеопазването ) на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице за срок от 14 дни, считано от последния контакт със заболялото лице.

12. По реда на т. II под карантина за срок от 14 дни се поставят и лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, посочени в заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.

13. В периода на карантината лицата по т. 11 и 12 са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок и да спазват инструкциите, посочени в Приложение № 6 (съгл. Заповед РД-01-264/14.5.2020 г. на министъра на здравеопазването).

14. Медицинското наблюдение на лицата поставени под карантина се осъществява от общопрактикуващия им лекар, а когато нямат такъв от съответната регионална здравна инспекция.

15. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

16. При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други), лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

17. Предписанията, с които се поставят под карантина лицата по т. 12 могат да се издават и в електронна форма, при наличие на техническа възможност. Запознаването със съдържанието се удостоверява с полагане на подпис върху електронно устройство и подписване на декларация за запознаване със съдържанието на предписанието.

18. Заповедта е в сила до изричната й отмяна в зависимост от съществуващия епидемичен риск от разпространението на COVID-19 на територията на страната.

19. Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.

20. Предвид обявената в страната извънредна епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.


Заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници на населени места, включени в състава на Община Павликени, на ВПД началник на РУ на МВР гр. Павликени и длъжностните лица от Общинска администрация за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

инж. Емануил Манолов/П/

Кмет на Община Павликени