Заповед № РД-02-11-1313/30.04.2020 г.

ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-1313

гр. Павликени, 30.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България за превенция на разпространението на заболяването коронавирус СOVID-19,

ИЗМЕНЯМ:

1. Заповед № РД - 02 -11 - 918/23.04.2020 г., в частта, както следва:

„1. Считано от 24.03.2020 г. да се преустанови работата на всички търговски обекти (включително магазини за хранителни стоки) на територията на Община Павликени от 20:00 до 06:00 часа, с изключение на бензиностанции, аптеки и дрогерии;

да се чете:

1а. Считано от 01.05.2020 г. да се преустанови работата на всички търговски обекти (включително магазини за хранителни стоки) на територията на Община Павликени от 21:00 до 06:00 часа, с изключение на бензиностанции, аптеки и дрогерии.”

„2. Бензиностанциите за времето от 20:00 до 06:00 часа да извършват търговия само с горива и смазочни материали и да преустановят продажбата на всякакви други стоки;

да се чете:

2а. Бензиностанциите за времето от 21:00 до 06:00 часа да извършват търговия само с горива и смазочни материали и да преустановят продажбата на всякакви други стоки.”


Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез публикуването й на интернет страницата на Община Павликени.

Настоящата заповед да се връчи на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ /п/

Кмет на Община Павликени