О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

ПРЕПИС!

З А П О В Е Д

№ РД-02-11-1301

гр. Павликени, 30.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и съгласно Заповед №РД-01-243/29.04.2020г. на Министъра на здравеопазването и за превенция на разпространението на заболяването  COVID-19 при община Павликени,

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Изменям и допълвам Заповед № РД – 02 -11 – 1212/20.04.2020 г., както следва:

а)         Точка 3 се изменя със следния текст:

„3.Възстановяват се всички задължителни планови имунизации и реимунизации и препоръчителни имунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица до 18 годишна възраст, при спазване на следните мерки:

3а) Приоритетно се извършват основните задължителни имунизации пред задължителните реимунизации и имунизациите по национални програми;

3б) Приоритетно се извършват задължителните реимунизации при деца до 2 годишна възраст пред задължителни реимунизации при деца на и над 6 годишна възраст;

3в) Дните вторник и четвъртък се определят за дни за провеждане на задължителни планови имунизации и реимунизации и имунизации по национални програми, както и на профилактични прегледи при лица до 18 годишна възраст; При необходимост тези дейности може да се извършват и в други дни. Всеки обшопрактикуващ лекар определя график за извършване на дейностите по буква ’в’ във вторник и/или в четвъртък съобразно структурата на практиката.Графиците за дейности по буква „в" се изготвят предварително. Ръководителят/управителят на лечебното заведение на чиято територия се намират лечебните заведения изпълнители на дейностите по буква „в” организира достъпа по начин непозволяващ смесване на различните потоци пациенти.

3г) В часовете за дейности по буква „в“ общопрактикуващите лекари не обслужват други пациенти от пациентските им листи. При необходимост от медицинска помощ тези пациенти се консултират по телефона и/или им се определя час и дата за посещение, или се насочват към център за спешна медицинска помощ;

3д) При липса на деца, подлежащи на задължителни имунизации или реимунизации , препоръчителни имунизации по национални програми, и/или профилактични прегледи, в дните по буква „в“ общопрактикуващите лекари могат да обслужват и други лица от пациентската им листа;

Часовете за дейности по буква „в” трябва да са отделени от часовете за обслужване на други пациенти с минимум 1 час, в който да се извърши подготовката на помещенията за прием.

3е) Провеждането на профилактичен преглед и/или имунизация се извършва само след предварително записан час, с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети. Не се допуска събирането на повече от двама родители/настойници и техните деца, при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра между родители/настойници и деца от различни семейства и носене на защитни маски за лице;

3ж) Препоръчително е дейностите по буква „в“ да се извършват в кабинетите на общопрактикуващите лекари без използването на общи помещения с други лекари, като манипулационни, детски консултации и други;

3з) Извършването на прегледи и манипулации в общи помещения се допуска само при предварително създаден график за ползване, с цел недопускане смесване на потоците от родители/настойници и деца, обслужвани от различни лекари и при задължително почистване и дезинфекциране на използвани мебели и оборудване, като кушетки, медицински метър, теглилки и други след всеки пациент.”

б)         Точка 5 се изменя със следния текст:

„5. Възстановява се поетапно приема и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност, като първоначално се приемат най-належащите случаи, при спазване на следните мерки:

5а) Необходимите медицински прегледи и консултации предшестващи/съпътстващи хоспитализацията се извършват след предварително записан час, с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети на диагностично-консултативния блок на лечебното заведение. Не се допуска събирането на повече от двама пациента пред лекарски кабинет, при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра и носене на защитни маски за лице;

5б) Засилване на триажа при планов прием на пациенти с насоченост към СОVID- 19 с цел недопускане разпространението на вътреболнични инфекции/инфекции, свързани с медицинското обслужване в лечебното заведение;

в) При поява на минимални симптоми за СОVID -19 при вече хоспитализирани пациенти, същите се изолират в лечебното заведение и подлежат на лабораторно изследване. Пациенти с потвърден СОVID -19 и по преценка на лекуващия лекар, се изолират или се хоспитализират в лечебно заведение съгласно Заповед № РД-01- 159/27.03.2020 г., като се информира съответната регионална здравна инспекция”

в) Точка 6 се изменя със следния текст:

„6. При откриване на лице със съмнение за СОVID -19 при провеждане на дейности по т. 3, 4 и 5, лечебните заведения в зависимост от клиничната картина и придружаващите заболявания незабавно предприемат необходимите действия по изолация в лечебното заведение, изолация в домашни условия или по хоспитализация в лечебно заведение по Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г., като информират съответната регионална здравна инспекция, а в случаите по т. 4 и 5 и общопрактикуващия лекар на лицето;

г)         Създава се т. 6а  със следния текст:

„6а. Лечебните заведения стриктно спазват мерките за превенция и контрол на инфекциите в лечебното заведение във връзка с СОVID -19 и в съответствие с Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции по отношение използването на стандартни и допълнителни предпазни средства (хигиена на ръцете, използване на лични предпазни средства, почистване, дезинфекция и стерилизация на оборудване, бельо и околна среда, управление на болничните отпадъци и безопасна употреба на остри предмети), като лечебните заведения по т. 5 допълнително осигуряват разстояние между пациенти в една стая от минимум 1,5 метра.”

 

 

Заповедта е със срок  до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването ѝ.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева – заместник-кмет на Община Павликени.

Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Павликени.

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ