Заповед № РД-02-11-1257/24.04.2020 г.

О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

Препис!

З А П О В Е Д

№ РД-02-11-1257

гр. Павликени, 24.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България в изпълнение на Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. В т. 2 на Заповед № РД – 02 - 11 – 1158/11.04.2020 г.  думите ”26.04.2020 г. включително”  се заменят с думите „до 13.05.2020 г. включително”.
  1. Заповедта е в сила от датата на подписването й.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез връчване и публикуването ѝ на интернет страницата на Община Павликени.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени, секретар на Община, кметове на кметства и кметски наместници на населени места включени в състава на Общината.

 

 

Инж. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ