Заповед № РД-02-11-1212/20.04.2020 г.

ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

ЗАПОВЕД

 

№ РД-02-11-1212

гр. Павликени, 20.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и съгласно Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването и за превенция на разпространението на заболяването коронавирус COVID-19 при община Павликени,

Н А Р Е Ж Д А М

1. Считано от 21.04.2020 г. частично отменям т. 1.8. от Заповед № РД-02-11-799 от 14.03.2020 г.
2. Остава в сила ограничението за преустановяване на дейността по присаждане на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
3. Възстановяват се плановите детски консултации и основните задължителни имунизации съгласно чл. 19 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България при следните условия:

3.1 Определям дните вторник и четвъртък за дни за провеждане на планови детски консултации и основни задължителни имунизации без обслужване от общопрактикуващите лекари на други пациенти от пациентските им листи.

3.2 При необходимост, пациенти от пациентските листи се консултират по телефона и насочват към друго лечебно заведение по заместване или към център за спешна помощ.

3.3 Провеждането на детска консултация и/или задължителни имунизации се извършва след предварително записан час с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети. Не се допуска струпването на повече от двама родителя/настойника и техните деца като се спазва физическа дистанция от 1,5 метра и носенето на лицеви маски.

3.4 Препоръчително е дейностите по т. 3.3. да се извършват в кабинетите на общопрактикуващите лекари без използването на общи помещения с други лекари, като манипулационни, детски консултации и др.

3.5 Извършването на прегледи и манипулации в общи помещения се допуска само при предварително създаден график за ползване, с цел недопускане смесване на потоците от родители/настойници и деца, обслужвани от различни лекари и при задължително почистване и дезинфекциране на използвани мебели и оборудване, като кушетки, медицински метър, теглилки и др. след всеки пациент.

4. Възстановява се дейността на женските консултации, като посещение при акушер-гинеколог се извършва след предварително записан час с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети. Не се допуска струпването на повече от двама пациента пред лекарски кабинет, като се спазва физическа дистанция от 1,5 метра и носенето на лицеви маски.
5. Възстановява се поетапно приема и провеждането на планова лечебна и оперативна дейност, като първоначално се приемат най-належащите случаи, при спазване на следните условия:

5.1 При съмнения или минимални симптоми за заболяване новоприетите в лечебните заведение лица да се подлагат на изследване за COVID 19 не по-късно от 24 часа от приемането.

 

5.2. Необходимите медицински прегледи и консултации в диагностично­ консултативните центрове и медицинските центрове се извършват след предварително записан час с цел предотвратяване струпването на пациенти пред лекарските кабинети. Не се допуска струпването на повече от двама пациента пред лекарски кабинет, като се спазва физическа дистанция от 1,5 метра и носенето на лицеви маски.

5.3. Засилване на триажа при планов прием на пациенти с насоченост към COVID-19 с цел недопускане разпространението на вътреболнични инфекции/инфекции, свързани с медицинското обслужване в лечебното заведение. Стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите в лечебното заведение във връзка с COVID-19 и в съответствие с Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции по отношение използването на стандартни и допълнителни предпазни средства (хигиена на ръцете, използване на лични предпазни средства, почистване, дезинфекция и стерилизация на оборудване, бельо и околна среда, управление на болничните отпадъци и безопасна употреба на остри предмети) и осигуряване на разстояние между пациенти в една стая от минимум 1,5 метра.

6. При откриване на лице със съмнение за COVID-19 при провеждане на детски и женски консултации, основни задължителни имунизации, прием и планова оперативна дейност, лечебните заведения по т. 2, 3 и 4 незабавно предприемат необходимите действия по изолация и транспорт на заболелия до лечебно заведение по Заповед № РД- 01-159/27.03.2020 г. и информират Регионалната здравна инспекция на територията на областта.
7. Заповедта е със срок до нейната отмяна и влиза в сила от датата на подписването ѝ.

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Анастасия Вачева – заместник-кмет на Община Павликени.

Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Павликени.

 

 

инж. Емануил Манолов /п/

Кмет на Община Павликени