О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И

З А П О В Е Д

№ РД-02-11-1158

гр. Павликени, 11.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България в изпълнение на Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги).
  2. Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез връчване и публикуването ѝ на интернет страницата на Община Павликени.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ВПД Началник на РУ на МВР Павликени, секретар на Община, кметове на кметства и кметски наместници на населени места включени в състава на Общината.

 

инж. Емануил Манолов /п/

Кмет на Община Павликени