ОБЩИНА  ПАВЛИКЕНИ

 

ЗАПОВЕД

№ РД-02-11-799

гр. Павликени, 14.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение на Министерски съвет на Република България от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България и съгласно Заповед № РД-01-124/13.03.20202 г. на Министъра на здравеопазването, и в изпълнение на протокол №2/14.03.2020 г. на Общински кризисен щаб за превенция на разпространението на заболяването коронавирус COVID-19 при община Павликени,

 

НАРЕЖДАМ:

I. Отменям моя Заповед № РД-02-11-752/09.03.2020 г.

II. Въвеждам противоепидемични мерки до 29.03.2020 г., както следва:

1. На територията на Община Павликени:

1.1.            Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

1.2.            В продължаващите да функционират търговски обекти, съгласно т. 1.1., в които има обособени места за консумация (бензиностанции, хранителни магазини и др. подобни), местата за консумация се затварят.

1.3.            Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

1.4.            Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

1.5.            Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

1.6.            Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

1.7.            Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

1.8.            Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

1.9.            Забранява се провеждането на ежеседмичния общински пазар и пазарите в населените места на общината.

1.10.        Пенсионерските клубове и Клуб на инвалида преустановяват дейността си.

1.11.        Забранява се провеждане на частни мероприятия с масов характер на открито и на закрито.

1.12.        Преустановява се работата на Млечна кухня, гр. Павликени.

1.13.        В търговските обекти, които продължават дейността си, се забранява струпването на хора – не повече от 1 човек на 2 квадратни метра площ.

1.14.        В случай, че събирането на хора на едно място не може да бъде избегнато, се препоръчва да се спазва безопасна дистанция – не повече от 1 човек на 2 квадратни метра площ.

2. Общинска администрация Павликени:

2.1.      Преустановяват се всички приемни за гражданите.

2.2.       Центърът за обслужване на клиенти да работи с повишени мерки за биологична сигурност.

2.3.       Във всички административни сгради, вкл. кметства по населените места, Общински пазар, ОП БКД, Местни данъци и такси, ДСП, Зоокът, Спортни имоти и др. да се предприемат необходимите мерки за дезинфекция.

 

3. МБАЛ – Павликени:

3.1.    Да се ограничи достъпа на външни лица в сградата на лечебното заведение.

3.2.    Да се спазва стриктно Наредба №3 от 08.05.2013 год. за утвърждаване на медицинските стандарти по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, както и насоките на Световната здравна организация.

 

III. Срокът и обхватът на противоепидемичните мерки може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Павликени.

 

Контрол по изпълняване на противоепидемичните мерки възлагам на Началника на РУ Павликени.

 

Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

 

 

 

инж. АНАСТАСИЯ ВАЧЕВА /п/

Заместник-кмет на Община Павликени

За Кмет на Община Павликени

По силата на Заповед №РД-02-11-449/13.02.2020 год.