О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 3 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 09.01.2020 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Младши експерт „Технически сътрудник, той и координатор по прилагане на ИСУ“ в отдел АИО при Общинска администрация гр. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-06/06.01.2020 г. на Кмета на община Павликени, изготви

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Младши експерт „Технически сътрудник, той и координатор по прилагане на ИСУ“

1. Кристина Георгиева Колева

2. Елка Димитрова Савова

3. Христина Георгиева Александрова

4. Стефани Йорданова Йонкова

 

 

Конкурсът ще се проведе на 27.01.2020 г. (понеделник) от 10 00 часа в Заседателната зала на Община Павликени /нова сграда – ІІІ етаж/ чрез решаване на тест и интервю, като до интервю ще бъдат допуснати само успешно издържалите теста кандидати.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закона за администрацията; Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация в община Павликени; Инструкция за деловодната дейност, създаването и организацията на работа с документи в Община Павликени; Декларация на политика по качеството на Община Павликени; Декларация на политика за информационна сигурност на Община Павликени.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

РУМЯНКА ГАВРАИЛОВА


 

О Б Щ И Н А  П А В Л И К Е Н И

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, въз основа на свое решение от 09.01.2020 г. за допуснатите до конкурс кандидати за длъжността Младши експерт „Технически сътрудник, той и координатор по прилагане на ИСУ“ в отдел АИО при Общинска администрация гр. Павликени, комисията, определена със Заповед № РД-02-11-06/06.01.2020 г. на Кмета на община Павликени, изготви

 

С П И С Ъ К

на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността

Младши експерт „Технически сътрудник, той и координатор по прилагане на ИСУ“

 

 

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: /п/

РУМЯНКА ГАВРАИЛОВА