Уведомление до заинтересованите страни и общественост на територията на Община Павликени

Относно: Започване на стройтелни дейности на територията на Община Павликени във връзка с реализацията на обект "Разшерение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница", етап "Линейна част"