На основание чл. 9, ал. 8 от Закона за защита при бедствия е разработен проект на Общински план за защита при бедствия, който е в съответствие с Указанията за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия, дадени от Съвета за намаляване риска от бедствия към Министерски съвет.

Приложени документи:

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ