lg4

На 15.11.2019г. ще се проведат кампании за отбелязване на Международния ден на толерантността, организирани по проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени"

 

ЦМЕДТ „Амалипе“ гр.Велико Търново чрез Център за развитие на общността – гр. Павликени ще отбележи Международния ден на толерантността 16 ноември. Кампанията ще се проведе на 15 ноември, паралелно в гр. Бала Черква, гр. Павликени и с. Батак. Събитията са част от Дейност 6: Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, проект  BG05M9OP001-2.018-0014-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, с бенефициент Община Павликени. Дейността се изпълнява от ЦМЕДТ „Амалипе“ гр.Велико Търново- партньор по проекта.

Основната цел на дейността е повишаване на толерантността и доверието между гражданите от различните етноси, осъзнаването на ползите за всички от образователната интеграция и преодоляването на анти-ромските стереотипи. Друга цел е активизирането на обществеността за подкрепа на образованието и дейността на училищата. Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи и за популяризиране на културната идентичност на етнически общности.

Дейността е насочена както към ромските родители, родителите от други етнически малцинства, така и към родителите от мнозинството. В дейността ще участват хора от всички етноси, което е предпоставка за формирането на доверие и толерантност между тях.

В резултат от изпълнението на дейността ще бъдат стопирани процесите на вторична сегрегация, ще се повиши толерантността и доверието между родителите от различните етноси, както и осъзнаването на ползите за всички от образователната интеграция. Ще бъдат устойчиво активизирани родителите и местната общественост за подкрепа на местните училища и образованието в етнически смесена среда.


Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз